Špecializačné štúdium pediatrov je kratšie, potrvá štyri roky

baby careOd začiatku tohto mesiaca sa zavádzajú do praxe viaceré zmeny, ktoré nastali v špecializačnej príprave pediatrov. Tou najvýznamnejšou je skrátenie doby špecializačného štúdia z piatich na štyri roky. Zmeny nastali aj v obsahu a rozsahu výkonov, ktoré musí lekár v rámci svojej špecializačnej prípravy absolvovať.

Rezort zdravotníctva vo Vestníku MZ SR z 29. novembra 2013 v čiastke 27-49 ročník 61 na stranách 155 až 159 uverejnil Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria. Je v ňom konkretizovaný rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností.

Celé znenie predpisu prinášame v časti Všeobecný lekár, v podčasti Legislatíva: http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/minimalny-standard-pre-specializacny-studijny-program-v-specializacnom-odbore-pediatria/

Autor: ok

Foto: fotolia.com