Trnavská nemocnica dosiahla zisk a významne investovala

Doctors Nurse senior Female Patient in Hospital Corridor

Fakultná nemocnica (FN) Trnava má za sebou mimoriadne úspešný polrok. Vedeniu nemocnice sa darí napĺňať odvážny plán zlepšovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a zavádzania nových medicínskych výkonov, ale zároveň ozdravovania hospodárenia najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v Trnavskom kraji. K 30. 6. 2014 dosiahla FN Trnava zisk vo výške 61 975 EUR.

Aj napriek mnohým investíciám do prístrojového vybavenia, personálneho zabezpečenia a zavedenia nových medicínskych výkonov, sa podarilo vedeniu FN Trnava v prvom polroku 2014 dosiahnuť kladný hospodársky výsledok 61 975 EUR bez započítania výnosov z predaja majetku. Zároveň bol v rámci tohto obdobia znížený dlh voči Sociálnej poisťovni o 172 909 EUR.

S cieľom zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti bola zároveň vybudovaná nová operačná sála v Pavilóne chirurgických disciplín a obstarané viaceré prístroje (napr. cholangioskop, laparoskopická veža, anestéziologický prístroj, servoventilátor). Za prvý polrok 2014 FN Trnava investovala do modernizácie a nákupu nového vybavenia 542 953 EUR.

„Cieľom manažmentu nemocnice je vybudovať moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré bude poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov pri súčasnom efektívnom hospodárení. Je veľmi motivujúce, že sa nám tento cieľ darí napĺňať a zároveň dokazujeme, že je možné, dokonca aj potrebné, klásť dôraz tak na spokojnosť pacientov, ako aj na zodpovedné hospodárenie,“ povedal riaditeľ FN Trnava Ing. Martin Tabaček.

Na základe zisteného dopytu zo strany pacientov sa pristúpilo aj k zlepšovaniu ubytovacích a stravovacích služieb. Bolo zrekonštruované a rozšírené psychiatrické oddelenie, rekonštrukcia sa tiež realizovala na kožnom oddelení a metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti na internej klinike. Na psychiatrickom oddelení, kožnom oddelení a infekčnej klinike boli vybudované nadštandardné izby. Od mája 2014 na základe koncesnej zmluvy zabezpečuje stravovanie pacientov a personálu súkromný subjekt, ktorý v rámci stravovacej prevádzky postupne preinvestuje 2,5 mil. EUR. Prvým významným krokom bola rekonštrukcia nemocničnej jedálne a zvýšenie kvality jedla.

Vďaka cezhraničnému projektu spolupráce s Česku republikou (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocncie u sv. Anny Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje) boli zabezpečené nové komunikačné technológie pre urgentný príjem. Tie majú významne zjednodušiť zostavenie zdravotníckych tímov, zlepšenie koordinácie procesov, prípravu na prijatie a ošetrenie pacienta a odstraňovať možné komunikačné šumy.

Vedenie nemocnice v súčasnosti pracuje tiež na štúdii výstavby nového pavilónu a celkovej modernizácii FN Trnava. Tento významný projekt by mal zabezpečiť kryté prepojenie oddelení, kliník a ostatných pracovísk zdravotníckeho zariadenia. Vzniknúť by malo tiež nové neurochirurgické oddelenie a jednotky intenzívnej starostlivosti v odboroch neurológia a neurochirurgia. Projekt má byť financovaný viaczdrojovo – zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014 – 2020, z výnosu z predaja majetku a z prostriedkov z vlastnej činnosti nemocnice.

Zdroj: Fakultná nemocnica v Trnave

Foto. fotolia.com