Kvalita pieskovísk pre deti sa v Banskej Bystrici výrazne zhoršila

 

child-psychologyV sezóne roku 2014 (do 10.8. 2014) odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystri skontrolovali zatiaľ 29 pieskovísk, z toho 17 na území mesta Banská Bystrica. Na základe výsledkov doterajších analýz je možné skonštatovať, že kvalita piesku určenom na hranie detí v pieskoviskách sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zhoršila. „Na území okresov Banská Bystrica a Brezno bolo podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská zistených 31 percent nevyhovujúcich vzoriek z dôvodu prekročenia najvyššieho prípustného množstva indikátorov mikrobiologického znečistenia, kým v rokoch 2010 a 2011 to bolo 0 percent, v roku 2012 to bolo 7,7 a v roku 2012 6,5 percent. Počet nevyhovujúcich vzoriek z dôvodu prekročenia najvyššieho prípustného množstva indikátorov parazitologického znečistenia je v tomto roku zatiaľ 10,3 percenta, kým rokoch 2010 a 2011 nebola v tomto ukazovateli zistená nevyhovujúca vzorka. V rokoch 2012 a 2013 to bolo 1,9 a 2,2 percenta nevyhovujúcich vzoriek“, konštatuje k výsledku odbornej námatkovej kontroly pieskovísk na území miest Banská Bystrica a Brezno vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ MUDr. Katarína Slotová. Dodáva, že na území mesta Banská Bystrica je trend výskytu nevyhovujúcich vzoriek piesku z detských pieskovísk ešte výraznejší, pretože k 10. augustu 2014 bolo zistených 47 percent nevyhovujúcich vzoriek z dôvodu prekročenia najvyššieho prípustného množstva indikátorov mikrobiologického znečistenia. V rokoch 2010 -2013 to bolo 0, 8, 9,4 a 12,5 percent nevyhovujúcich vzoriek. Rovnaká situácia je v narastajúcom počte nevyhovujúcich vzoriek v ukazovateľoch indikátorov parazitologického znečistenia piesku. Z tohto dôvodu v tomto roku analýzy zatiaľ potvrdili 11,8 percenta nevyhovujúcich vzoriek piesku. V rokoch 2010 -2013 takéto znečistenie piesku v detských pieskoviskách na území mesta Banská Bystrica nebolo zistené.

Aké parazity a baktérie boli v piesku zistené?

Okrem toho, že hygienici kontrolujú pieskoviská každý rok, v tomto roku plnia aj mimoriadnu úlohu hlavného hygienika SR, zameranú na cielenú kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek na pieskoviská. Tento druh kontroly sa vykonáva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v rozsahu kompetencií podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel. Kontrola kvality piesku sa vykonáva námatkovo, pričom sa zohľadňujú aj niektoré kritériá, napr. doba od posledného vyšetrenia piesku, podozrenie na kvalitu piesku, podania obyvateľov pri podozrení na nevyhovujúcu kvalitu piesku. Ďalším kritériom je vedomosť, že pieskovisko z ktorého sa odoberá vzorka piesku na kontrolu jeho mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia má prevádzkovateľa, t.j. fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, alebo právnickú osobu zodpovednú za kvalitu piesku, ktorej je v prípade nevyhovujúcej kvality piesku možné podľa relevantnej legislatívy uložiť vykonať potrebné opatrenia, prípadne aj finančnú pokutu. Kontrola kvality piesku sa vykonáva každoročne počas sezóny, ktorou je podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z.z. obdobie od 1.3 do 30.11. kalendárneho roka. Limitujúcim faktorom odberov vzoriek je počasie (piesok do laboratória nemá byť dodaný mokrý) a kapacita mikrobiologického laboratória na oddelení lekárskej mikrobiológie RÚVZ Banská Bystrica, ktoré zabezpečuje vyšetrovanie vzoriek piesku z celého Banskobystrického kraja. Okrem toho vyšetrovanie kvality piesku na prítomnosť parazitov vyžaduje osobitnú odbornosť, ktorú na oddelení lekárskej mikrobiológie RÚVZ Banská Bystrica zabezpečuje jeden odborný pracovník. „Pre mikrobiologické a parazitologické vyšetrenie piesku je veľmi dôležitá správna metodika jeho odberu, pretože nesprávny odber vzorky má zásadný vplyv na konečný laboratórny výsledok. Vzorka piesku musí byť reprezentatívna a musí zahŕňať celý profil pieskoviska. Preto sa odber piesku vykonáva jednotne podľa metodiky odberu vzoriek piesku z pieskovísk na chemické, bakteriologické a parazitologické rozbory. Na odberovom mieste sa vzorkovacím zariadením odoberú čiastočné vzorky piesku na vyznačených odberových bodoch do hĺbky 30 cm. Počet odberových bodov udáva uvedená metodika odberu piesku podľa plochy pieskoviska, pričom ich počet sa mení pri každej zmene plochy pieskoviska o 1 m2 . Pre orientáciu napr. z plochy pieskoviska 4m2 je to 5 odberových bodov, z plochy 5 m2 je to 6 odberových bodov , z plochy 15 m2 je to 18 odberových bodov. Na parazitologické vyšetrenie sa čiastočné vzorky z odberových bodov zhomogenizujú, dva krát delia a premiešavajú. Konečná zmiešaná cca 300g vzorka piesku sa potom transportuje v transportných boxoch pri teplote 5°C do laboratória, kde až do spracovania musí byť uložené v chladničke“, približuje zložitý proces odberu vzoriek piesku MUDr. Slotová. RNDr. Jozef Strhársky špecializovaný pracovník oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ Banská Bystrica na vyšetrenie indikátorov parazitárneho znečistenia piesku udáva, že vzorky piesku sa po spracovaní v laboratóriu vyšetrujú mikroskopicky, z dôvodu malých rozmerov vajíčok a červov. Stanovenie je založené na uvoľnení vajíčok zo substrátu pomocou detergentu s následným premývaním, za použitia princípu opakovanej sedimentácie a flotácie v roztokoch o rozdielnych hustotách. V konečnej fáze sú uvoľnené a premyté vajíčka zachytené na krycom sklíčku a ich detekcia sa vykonáva pod mikroskopom. Výsledok sa udáva ako počet zistených vajíčok helmintov, alebo ich vývojových štádií v 15 g piesku.

Vykonanými rozbormi vzoriek piesku bolo zistené prekročenie najvyššie prípustného množstva kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) fekálnych streptokokov a termotolerantných koliformných baktérií, ktoré sú indikátormi fekálneho znečistenia pôdy. Sú častou príčinou ochorení, ktorých mechanizmus prenosu je prehltnutie – hnačkových ochorení predovšetkým u malých detí a zápalov močových ciest. Ďalej bola zistená prítomnosť vajíčok geohelmintov, a to Toxocara spp., Ancylostoma spp. Zdrojom vajíčok Toxokary spp. sú exkrementy psov a mačiek. Môžu byť príčinou parazitárneho ochorenia u detí – toxokarózy. Dieťa sa nakazí prehltnutím – zjedením zrelých vajíčok obsahujúcich infekčné larvy, ktoré sa v čreve z vajíčok uvoľňujú. Krvnou, alebo lymfatickou cestou sa larvy dostávajú do pľúc a do rôznych orgánov, vrátane pečene, srdca, mozgu, svalov a oka v závislosti od infekčnej dávky. Zdrojom vajíčok Ancylostoma spp. môžu byť okrem ľudských výkalov aj exkrementy psov a mačiek. Larvy Ancylostomy spp. sa do ľudského tela dostávajú kožou, najmä bosou nohou. Spôsobujú zápalové ochorenia kože, ale lymfatickou a krvnou cestou sa dostávajú do pľúc, priedušnice a po prehltnutí do čriev. Ochorenie Ankylostomiáza sa teda prejavuje zápalových ochorením kože, anémiou a tráviacimi ťažkosťami. Prekročením najvyššie prípustného množstva ukazovateľov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku hrozí riziko šírenia prenosných ochorení a ohrozenia zdravia detí využívajúcich piesok v pieskovisku na hranie.

Na základe zistených nedostatkov bolo rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydaných 11 rozhodnutí regionálneho hygienika adresovaných prevádzkovateľom jednotlivých pieskovísk, z toho 9 rozhodnutí bolo adresovaných Mestu Banská Bystrica, ktorými sa vydali opatrenia na zákaz prevádzky pieskoviska a používať piesok v predmetných pieskoviskách na hry detí do doby preukázania, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedá požiadavkám na ochranu verejného zdravia. Z uvedených 9 zákazov bolo 5 zákazov pre pieskoviská v areáloch materských škôl a 4 zákazy pre mestské pieskoviská v obytnej zástavbe mesta Banská Bystrica. Prevádzkovatelia predmetných pieskovísk sú podľa platnej legislatívy povinní uvedené opatrenia rešpektovať a vykonať potrebné opatrenia na ochranu zdravia detí a zabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku. Plnenie uložených opatrení orgán verejného zdravotníctva kontroluje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v prípade zistenia neplnenia povinností prevádzkovateľa pieskoviska je oprávnený skutkový stav hodnotiť ako správny delikt a uložiť pokutu.

Na území mesta Banská Bystrica evidujeme 60 pieskovísk v 28 materských školách a v 1 detských jasliach, ktorých prevádzkovateľom, teda osobou zodpovednou za jej prevádzku vrátane kvality piesku, je Mesto Banská Bystrica. Ďalších 6 pieskovísk je v 6 zariadeniach pre deti, ktorých prevádzkovateľom je fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Podľa údajov MsÚ Banská Bystrica je na ostatnom území mesta Banská Bystrica 71 pieskovísk, ktorých prevádzkovateľom je tiež Mesto Banská Bystrica.

Autor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Foto:  fotolia.com