Úrad pre dohľad je nestranný a nezávislý. SLK chce členov kontrolovať sama

UZDS_logo

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zásadne nesúhlasí s názorom, že Slovenská lekárska komora (SLK) by vo vzťahu k vlastným členom mala prešetrovať správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pre zabezpečenie objektivity a kvality posúdenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonával úrad ako nezávislý orgán verejnej moci, ktorý je organizačne, personálne a finančne vybavený na výkon tejto činnosti, a ktorý nezaujato prešetruje podnety pacientov sťažujúcich sa na nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. “Úrad pre dohľad vo svojej činnosti postupuje nestranne, nezávisle od orgánov štátnej moci a predovšetkým objektívne,” uvádza sa to v reakcii ÚDZS na vystúpenie prezidenta SLK Mariána Kollára na tlačovej besede 30. septembra 2013, podľa ktorého sa komore “nepáči systém posudzovania pochybení lekárov, keď dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zabezpečuje úrad.” Redakcii portálu www.primarnykontakt.sk reakciu úradu poskytla jeho hovorkyňa Soňa Valášiková.

Znalecké ústavy z fakultných nemocníc?

Podľa slov M. Kollára “SLK už dlhšie volá po tom, aby sa z univerzitných či fakultných nemocníc stali znalecké ústavy.“ Ako sa píše vo vyhlásení UDZS, Slovenská lekárska komora je stavovská organizácia, ktorej základnou úlohou je okrem iného ochrana práv a záujmov svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, poskytovanie bezplatného sprostredkovania právneho poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, ako aj sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania.

Úrad vykonáva dohľad spravidla na základe podnetu pacienta, ktorý sa domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť a ktorý má v takom prípade zákonné právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu.

Konzultanti úradu sú aj z radov SLK

,,Dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby (tzv. konzultanti). Ide o špičkových odborníkov z praxe – sú to renomovaní odborníci z príslušných špecializačných odborov, prednostovia kliník, primári oddelení, autori rôznych štúdií, členovia slovenských lekárskych spoločností a, samozrejme, členovia SLK, takže jednoznačne odmietame akékoľvek spochybňovanie odbornosti konzultantov úradu.

Postavenie konzultanta ako prizvanej osoby pri dohľade priamo zakotvuje zákon č. 581/2004 Z. z., a to práve za účelom zabezpečenia odbornej úrovne vykonávania dohľadov nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Odbornú úroveň konzultantov úradu doteraz nespochybnilo žiadne rozhodnutie súdu. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR konzultantský posudok úradu má rovnakú dôkaznú silu ako znalecký posudok. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho činnosť majú nezastupiteľné miesto vo vzťahu k pacientovi a sú verejnosťou prijímané vysoko pozitívne,” uzatvára úrad v reakcii na názory SLK.