V Bruseli aj o výskume a zbere zdravotníckych informácií

budova justus_lipsius_eu_council_

Štrukturálne fondy sú významným zdrojom pre dosiahnutie cieľov v oblasti zdravotníctva. To je jedno z konštatovaní, ktoré odznelo 8. októbra 2013 v Bruseli na rokovaní Pracovnej skupiny pre verejné zdravie na senior úrovni (Working Party on Public Health – senior level). Cieľom pracovnej skupiny, ktorej členom je aj Slovensko, je zdieľanie skúseností a najlepšej praxe, ale aj identifikácia spoločných faktorov, ktoré by mali byť odprezentované v predstihu tak, aby bolo možné zabezpečiť efektívne investície zo štrukturálnych fondov do sektoru zdravotníctva.

Podľa informácií hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo Moniky Paluškovej, ktorá Slovensko na tomto rokovaní zastupovala spolu so zdravotnou atašé MZV SR Máriou Brozmanovou, diskusia sa viedla o možnostiach implementovať PPP alebo iné finančné nástroje v zdravotníckom sektore. Ďalšou prioritou rokovaní bolo zameranie zvýšenej pozornosti Európskej komisie na prevenciu, liečbu chronických ochorení mimo lôžkových zdravotníckych zariadení a zlepšenie činnosti v primárnom kontakte v nasledujúcom programovacom období.

Založia ERIC

Ako nástroj a výmenu vysoko profilovaných výskumných informácií v rámci EÚ účastníci rokovania navrhli založenie Konzorcia Európskej výskumnej infraštruktúry v oblasti zdravotníckych informácií (ERIC). Na námietky členských štátov o postačujúcom zbere informácií z oblasti zdravotníctva a ich štatistického vyhodnocovania prostredníctvom EUROSTAT-u Európska komisia uviedla, že táto forma zhromažďovania relevantných informácií nemá právny základ. Zároveň vytkla členským štátom, že poskytujú rôzne súbory dát WHO a ECHI, čo je mätúce, a preto je potrebné zdravotné indikátory a ich vyhodnocovanie inštitucionalizovať prostredníctvom systému ERIC. Členské štáty EÚ prejavili záujem diskutovať o projekte s poznámkou, že musí byť dostatočne finančne krytý a nemá zaťažiť rozpočty zúčastnených štátov.

Foto: internet