Väčšina nemocníc nemá záujem prevádzkovať LSPP

Surgical Team Working In Operating TheatreZ prieskumu Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) vyplynulo, že 85 % nemocníc združených v ANS, ktoré doposiaľ poskytujú LSPP, sa zrejme nebude uchádzať o vydanie povolenia na prevádzkovanie novej LSPP, ktorá bude fungovať od 1.7.2018. Hlavným dôvodom je predovšetkým nedostatok všeobecných lekárov a zrušenie zákonnej povinnosti súkromných všeobecných lekárov poskytovať túto službu. ANS v tejto súvislosti upozorňuje na riziko ohľadom zabezpečenia LSPP od 1.7.2018. ANS zároveň upozorňuje na potrebu zabezpečenia legislatívnych a finančných podmienok pre fungovanie tzv. malých urgentných príjmov od 1.7.2018. V opačnom prípade sa môže stať, že po zrušení LSPP po 22. hodine budú pacienti vystavení riziku, že im túto zdravotnú starostlivosť nebude mať kto poskytnúť.

ANS považuje situáciu spojenú s prijatím sociálneho balíčka za veľmi vážnu, keďže nemocnice v nej združené bez dodatočného dofinancovania zdravotníctva nebudú schopné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ústavné pohotovostné služby v noci a počas víkendov v takom rozsahu ako doposiaľ. Odhadovaný finančný dopad na nemocnice združené v ANS sa pohybuje na úrovni cca 15 miliónov Euro ročne. Okrem toho došlo k nárastu cien elektriny v nemocniciach (cca 14 %), plynu (cca 11 %) a potravín (cca 5 %), čo predstavuje ďalšie dodatočné nároky na úrovni cca 5 miliónov Euro. Pre zabezpečenie finančného krytia týchto zvýšených nárokov bude preto potrebné dofinancovanie rezortu zdravotníctva. ANS bude v tejto súvislosti žiadať stretnutia s kompetentnými v rámci odvetvovej tripartity na MZ SR, parlamentného výboru pre zdravotníctvo a ďalšími inštitúciami. Zdravotné poisťovne ANS už oznámili, že nemajú zdroje na krytie výdavkov spojených s prijatím sociálneho balíčka.

ANS upozorňuje, že v prípade ak nedôjde k systémovým zmenám vo vzdelávaní sestier a lekárov, nebudú nemocnice schopné zabezpečiť ústavnú pohotovostnú službu na svojich oddeleniach, čo môže viesť až k zatváraniu oddelení. ANS navrhuje rozšírenie rezidentského programu na špecializovaných lekárov, nakoľko dochádza k ich odchodu a ich nedostatok by mohol viesť ku obmedzeniu dostupnosti poskytovanej špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnice združené v ANS ako aj väčšina ich lekárov nesúhlasia s prípadným povinným členstvom v Slovenskej lekárskej komore (SLK).  Členstvo v komore by malo i naďalej zostať výsledkom slobodného rozhodnutia a nie legislatívneho nariadenia. Úlohou každej odbornej komory je vyvíjať také činnosti, aby bola pre svojich členov prirodzene atraktívna a užitočná. Lekárska komora by sa preto mala viac sústrediť na svoje rozvojové a edukačné aktivity, ako na presadzovanie monopolného postavenia.

Zdroj: Asociácia nemocníc Slovenska

Foto: fotolia.com