Viac ako 17.000 vysokoškolákov poberalo vlani sociálne štipendiá

Female Doctor with Stethoscope Holding Piggy Bank with Bruised Eye and Bandage.

Verejné vysoké školy vyplatili v roku 2014 svojim študentom takmer 24 miliónov eur na sociálnych štipendiách. Peniaze dostalo viac ako 16.400 osôb. Ďalších 780 študentov súkromných škôl si rozdelilo necelých 850.000 eur. Maximálna výška štipendia, na ktoré poskytlo finančné prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), bola na úrovni 275 eur mesačne. TASR informovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa MŠVVŠ SR.

Najviac poberateľov štipendií študovalo na Univerzite Komenského v Bratislave (1835) a na Technickej univerzite v Košiciach (1772). Za nimi nasledujú Slovenská technická univerzita v Bratislave (1653), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (1354) a Prešovská univerzita (1347). Naopak, najnižší počet štipendistov evidujú medzi svojimi študentmi na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave(75), Akadémii umení v Banskej Bystrici a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (112).

Sociálne štipendium je určené pre študentov prvého štúdia v dennej forme s trvalým pobytom na území SR. Štipendium môže dostať študent, ktorého štúdium neprekročilo štandardnú dĺžku a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb v domácnosti nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima. Žiadosť o priznanie štipendia môžu podať študenti na fakulte či vysokej škole, na ktorej študujú počas celého akademického roka.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia spolu s dokladmi o výške príjmu a o rodinnej situácii sa podáva na študijnom oddelení alebo podateľni príslušnej fakulty alebo vysokej školy. Ak žiadateľ splnil všetky podmienky priznania štipendia, vysoká škola mu štipendium prizná a poskytovať sa mu začne od prvého dňa mesiaca, v ktorom oň požiadal.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com