Všeobecný lekár je chránený pred neindikovaným podávaním liekov

svls

Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) poskytlo Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) “stanovisko k odmietnutiu pooperačnej ambulantnej liečby všeobecnými lekármi”.

Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa na svojom zasadaní dňa 3.11.2017 zaoberal týmto stanoviskom, ktoré si vyžiadala MUDr. Patrícia Eftimová, MPH, predsedníčka Sekcie pre vedu, výskum a vzdelávanie SVLS a krajská odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo za Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Podnetom na vyžiadanie stanoviska MZ SR sú opakované nevyberané útoky a dehonestácia práce viacerých všeobecných lekárov vybranými špecialistami BSK.  Ide predovšetkým o parenterálnu aplikáciu neindikovaného podávania vitamínu B12 po operácii karpálneho kanála na vybraných chirurgických pracoviskách BSK.

V stanovisku sa uvádza, že indikácie na podávanie každého lieku sú zhrnuté v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). SPC deklaruje výrobca lieku a obsahuje mimo iných údajov aj indikácie a dávkovanie podávania každého registrovaného lieku na Slovensku.

Všetci predpisujúci lekári sú povinní SPC rešpektovať, v opačnom prípade postupujú protizákonne. Pokiaľ podávanie lieku nie je indikované na liečbu konkrétneho ochorenia, jeho aplikácia ohrozuje bezpečnosť pacienta. Tento fakt je v prípade potreby nevyhnutné komunikovať aj s pacientmi.

Sekcia zdravia MZ SR zastúpená jej generálnym riaditeľom MUDr. Štefanom Laššánom, PhD. vo svojom stanovisku uvádza, že “každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

1. je samostatným, nezávislým a odborným zdravotníckym zariadením,

2. je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať všeobecné záväzné predpisy SR,

3. zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

4. všetky lieky, ktoré sú indikujúcim a predpisujúcim lekárom predpísané, musia byť v súlade so Súhrnom charakteristických vlastností lieku. Za správnu indikáciu a podávanie liekov v súlade s ich indikačnými obmedzeniami je zodpovedný indikujúci lekár.”

“Z uvedeného stanoviska pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku vyplýva, že v prípade, že (aj iným) lekárom indikovaný liek, resp. jeho podávanie nie sú v súlade SPC, jeho podávanie je v rozpore s platnou legislatívou SR a potenciálne ohrozuje zdravie a život pacienta,”povedala Monika Palušková, prezidentka SVLS. “Ide o tzv. liečbu off-label, preto Výbor SVLS dôrazne odporúča všeobecným lekárom nepodávať lieky bez schválenej indikácie podľa SPC konkrétneho lieku.”

V prípade, že ktorýkoľvek všeobecný lekár bude vystavený nátlaku iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na neindikované podávanie liekov mimo SPC konkrétneho lieku, môže sa obrátiť na Výbor SVLS, ktorý mu pri riešení konfliktnej situácie pomôže.

SVLS zašle stanovisko MZ SR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí žiadajú podávanie neindikovanej liečby v ambulanciách všeobecných lekárov.

Celý text stanoviska MZ SR k uvedenej problematike nájdete tu, môžete si ho stiahnuť a použiť v komunikácii s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: http://svls.sk/

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: SVLS, fotolia.com