Vstúpi Svet zdravia aj do topoľčianskej nemocnice?

stethoskop mit euro

Odborným poradcom spoločnosti medisimo, s.r.o., a možným strategickým investorom v topoľčianskej nemocnici by mal byť spoločnosť Svet zdravia, a.s. Spoločnosť sa zúčastní na procese hĺbkovej previerky nemocnice (due diligence). Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorého nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami nemocnicu v Topoľčanoch spravuje, poverili v marci tohto roka viesť rokovania so spoločnosťou medisimo, s.r.o., o spôsobe urovnania aktuálnych vzťahov. Súčasne odporučili Správnej rade nemocnice poskytnúť spoločnosti medisimo, s.r.o., údaje na vykonanie due diligence. “Naším záujmom je nájsť dohodu s krajom, ktorá bude korektná pre obidve strany a súčasne zabezpečí bezproblémovú prevádzku nemocnice v Topoľčanoch. Keďže naša spoločnosť nemá v oblasti prevádzky nemocníc potrebné skúsenosti, oslovili sme Svet zdravia,” povedal Roman Wiener, konateľ spoločnosti medisimo, s.r.o.

Svet zdravia, a.s., prevádzkuje na Slovensku sieť regionálnych nemocníc. “Našou dlhodobou stratégiou je rozširovať sieť nemocníc a zvyšovať tak zdravotnú starostlivosť vo všetkých regiónoch Slovenska. V nemocnici v Partizánskom sme za posledné tri roky preinvestovali z vlastných zdrojov vyše 1,8 milióna eur. Spolupráca regionálne blízkych nemocníc podľa našich skúseností dokáže priniesť synergické efekty v prevádzkovej, ale aj v medicínskej oblasti. Na to, aby sme mohli zodpovedne ponúknuť investičné podmienky, za ktorých by sme boli schopní prevádzkovať topoľčiansku nemocnicu, potrebujeme najprv poznať jej aktuálny stav,” zdôvodnil účasť na procese due diligence Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a.s. Audit by mal byť ukončený koncom leta tohto roka.

Začiatok sporov o nemocnicu v Topoľčanoch sa datuje do roku 2005, keď poslanci NSK odsúhlasili prenájom nemocnice na 15 rokov neziskovej organizácii Nemocnica Topoľčany. O štyri roky neskôr vypovedal NSK nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplateného miliónového dlhu nemocnice voči dodávateľovi energií, ktorým bola dcérska spoločnosť NSK. V marci 2010 začal kraj prevádzkovať nemocnicu cez svoju neziskovú organizáciu Nemocnice s poliklinikami. Najvyšší súd SR však v roku 2012 rozhodol, že výpoveď z nájmu z roku 2009 je neplatná a nájomný vzťah trvá. Medzitým sa však Nemocnica Topoľčany, n.o., dostala do konkurzu.

V novembri 2014 kúpila spoločnosť medisimo, s. r. o., od správcu konkurznej podstaty úpadcu v konkurze podnik vlastniaci platnú nájomnú zmluvu na majetok nemocnice v Topoľčanoch. Firma vznikla koncom minulého roka, nemá licenciu na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a v súčasnosti ju vlastnia londýnske firmy LAVINGTON CONSULTANTS LTD a TIGHNET LTD. Medisimo už s krajom o prevzatí nemocnice rokuje, od vedenia nemocnice si spoločnosť vyžiadala aj prvé dokumenty potrebné k auditu. Pokiaľ si NSK svoj vzťah s touto firmou neujasní, nebude môcť plnohodnotne nakladať s nemocnicou a nemôže ani investovať do jej modernizácie.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com