Zasadnutie Európskeho riadiaceho orgánu WHO vo Vilniuse

who-logo1

V dňoch 14.-17. septembra 2015 sa vo Vilniuse v Litve konalo 65. výročné zasadnutie Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/Europe), ktorý je jeho najvyšším riadiacim orgánom.. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 260 delegátov vrátane ministrov zdravotníctva a tvorcov zdravotných politiky z 53 členských štátov. Medzi pozvanými rečníkmi boli Jej kráľovská výsosť dánska korunná princezná, generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, prezident Litovskej republiky a Európsky komisár pre zdravotníctvo a potravinovú bezpečnosť.

Do popredia sa dostáva medzirezortná spolupráca

Na Regionálnom výbore sa vo viacerých ministerských paneloch hovorilo o zapojení a spolupráci zainteresovaných strán z najrozličnejších odvetví ako sú poľnohospodárstvo, vzdelávanie, doprava a životné prostredie. Regionálna riaditeľka WHO Dr. Zsuzsanna Jakab povedala: “V minulosti nám chýbal dostatok dôkazov na zaangažovanie všetkých sektorov do toho, čo môžu urobiť pre zdravie, a čo môže zdravie urobiť pre nich”. To však už neplatí. Rámec Európskeho regiónu WHO pre zdravotnú politiku, Zdravie 2020, poskytuje politickú a vedeckú legitimitu, aby sa zdravie stalo prioritou vo vládnych programoch na všetkých úrovniach. Žiadny súčasný problém v zdravotníctve, ako sú nerovnosti v zdraví, chronické ochorenia, ohrozenie verejného zdravia, a zdravotná negramotnosť sa nedajú riešiť efektívne bez zaangažovania celého radu rezortov a partnerov. Rozvoj vo všetkých svojich formách – sociálnej, ekonomickej, environmentálnej atď. – je neoddeliteľne prepojený so zdravím a s výzvou pre všetky vlády a celú spoločnosť na podniknutie potrebných krokov.

Inovatívna stratégia o pohybovej aktivite

Nedostatočná pohybová aktivita prispieva v Európskom regióne k rýchlo rastúcej záťaži neprenosných ochorení, ako sú ischemická choroba srdca, cukrovka, rakovina prsníka a hrubého čreva. Zvyšuje aj epidémiu obezity. Podľa odhadov WHO je v 46 krajinách regiónu viac ako 50% dospelých s nadhmotnosťou alebo obezitou; v niektorých krajinách až takmer 70%.

Európske krajiny schválili ambicióznu 10-ročnú stratégiu, ktorá obsahuje dostupné a nákladovo efektívne opatrenia na podporu pohybovej aktivity vo všetkých krajinách Európskeho regiónu. Stratégia je založená na multisektorovom prístupe, ktorý presahuje zdravotnícky sektor, a nadväzuje na globálne ciele, vytýčené v Globálnom akčnom pláne WHO pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení 2013–2020, ako napríklad:

 • Relatívny pokles prevalencie nedostatočnej pohybovej aktivity o 10% do roku 2025;
 • Relatívny pokles rizika predčasnej mortality na kardiovaskulárne ochorenia, rakovinu, cukrovku a chronické ochorenia dýchacích ciest o 25%;
 • Relatívny pokles prevalencie zvýšeného krvného tlaku o 25% alebo zamedzenie prevalencie zvýšeného krvného tlaku; a
 • Zastavenie zvyšovania cukrovky a obezity.

Tabak bude minulosťou

Regionálny výbor prerokoval nový Plán činnosti pre posilnenie implementácie Rámcovej dohody WHO pre kontrolu tabaku v Európskom regióne na roky 2015–2025. Podľa odhadov WHO zomiera ročne v Európskom regióne viac ako 1,6 milióna ľudí na ochorenia spojené s fajčením. V celosvetovom rámci má Európsky región najvyšší podiel úmrtí (16%), ktoré možno pripísať tabaku, a najvyššiu prevalenciu fajčenia u dospelých (28%). Plán poníma tento problém komplexne a ponúka ministerstvám zdravotníctva možnosti, ako zapojiť aj ostatné sektory do efektívnej kontroly tabaku. Cieľom Plánu je relatívny pokles prevalencie súčasného používania tabaku najmenej o 30% u ľudí vo veku 15 rokov a starších do roku 2025.

Priority posilnenia zdravotníckych systémov

V rámci implementácie programu Zdravie 2020 prijal Regionálny výbor strategické priority v oblasti posilnenia zdravotníckych systémov pre roky 2015–2020. Tento dokument vyzýva zdravotnícke systémy, aby sa viac orientovali na ľudí “za účelom zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva, zníženia nerovností v zdraví, záruky finančnej ochrany a účinného využitia spoločenských zdrojov”. Podporuje činnosť v dvoch prioritných oblastiach, súvisiacich s rozvojovým programom po roku 2015:

 • Transformácia zdravotníckych služieb za účelom splnenia výziev v oblasti zdravia v 21. storočí; a
 • Smerovanie k univerzálnemu pokrytiu zdravotnej starostlivosti v Európe bez ochudobňujúcich individuálnych platieb v hotovosti.

Nový akčný plán pre kontrolu tuberkulózy

Regionálny úrad WHO vypracoval nový akčný plán pre kontrolu tuberkulózy (TBC) pre Európsky región, ktorý stanovuje regionálne ciele pre starostlivosť a kontrolu TBC a TBC rezistentnej na lieky pre roky 2016–2020. V Európskom regióne WHO zaznamenal boj proti TBC v uplynulých piatich rokoch veľký pokrok. Viac ako milión pacientov s TBC bolo vyliečených, podarilo sa zvrátiť približne 200 000 prípadov multirezistentnej  TBC (MDR-TB), a zachrániť viac ako 2,6 miliónov životov. Počet prípadov TBC klesá každoročne v priemere približne o 6%. Ani to však nie je dosť na to, aby sa do roku 2050 dosiahlo odstránenie TBC. V súčasnosti ochorie každý deň na TBC okolo 1000 ľudí; menej ako 50% prípadov MDR-TB je úspešne vyliečených; a viac ako jedna štvrtina celosvetovej záťaže TBC postihuje európske krajiny, predovšetkým východnú časť regiónu.

Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, sú nasledovné:

 • Pokles úmrtia na TBC o 35%;
 • Pokles incidencie TBC o 25%; a
 • Úspešnosť liečby pacientov s rezistentnou TBC 75%.

Takto sa môže v Európe vyliečiť okolo 1,4 milióna pacientov s TBC, vrátane 130 000 pacientov s MDR-TB a s extenzívne rezistentnou TBC (XDR-TB), môže sa zabrániť 1,7 miliónu nových prípadov, zachrániť viac ako 3 milióny životov, a ušetriť 48 miliárd amerických dolárov.

Migrácia a zdravie

Počas osobitného inštruktážneho zasadnutia sa Regionálny výbor zameria na zdravotnícke otázky, súvisiace s veľkým prílevom utečencov a migrantov do krajín Európskeho regiónu WHO. Delegáti okrem iného prebrali opatrenia, ktoré sú potrebné pre posilnenie kapacít zdravotníckych systémov na pomoc ľuďom v pohybe. Do európskych krajín prišlo doteraz v roku 2015 okolo 350 000 utečencov a migrantov, čím sa pridali k takmer 2 miliónom tých, ktorí našli útočisko v Turecku.

Ďalšie témy rokovania

 • Partnerstvo pre zdravie v Európskom regióne;
 • Reforma WHO: pokrok a dôsledky pre Región;
 • Predloženie správy o zdravotnom stave v Európe za rok 2015;
 • Stav implementácie Medzinárodných zdravotníckych pravidiel (2005); pokrok v dosiahnutí Miléniových rozvojových cieľov, v MDR- a XDR-TB, v stratégii o zmene správania súvisiacej so zdravím, v riadení zdravotníckych systémov, a v environmentálnom a zdravotníckom procese v Európe v budúcnosti.
 • Odborné brífingy týkajúce sa zdravia žien, pracovnej sily v zdravotníctve a tvorby politiky založenej na informovaných dôkazoch.

Videozáznamy a všetky dokumenty z o zasadnutia Regionálneho výboru nájdete na http://www.euro.who.int/en/rc65

Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovali MUDr. Mário Mikloši, PhD., štátny tajomník MZ SR; Ing. Peter Bak, riaditeľ Odboru záležitostí EU a medzinárodných vecí MZ SR, Doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD. a Ing Elena Jablonická z OZEUMV, ktorá má v referáte agendu WHO.  Štátny tajomník Mikloši bol zvolený za hlavného spravodajcu zasadnutia a zároveň vystúpil v ministerskom paneli o problematike sociálnych determinantov zdravia na Slovensku. Doc. Solovič predniesol príspevok o situácii s tuberkulózou na Slovensku.

Účastníci odsúhlasili, že 66. Zasadnutie Regionálneho výboru sa bude konať na budúci rok v Kodani, a v roku 2017 v Budapešti.

Autor: Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku

Foto: Kancelária WHO na Slovensku