Zdravotné poistenie sa vzťahuje na dôchodcov v pracovnom pomere

arzt bereitet seine schreibarbeit vor

Zamestnávatelia platia do zdravotných poisťovní poistné za zamestnaných dôchodcov rovnako ako za ostatných zamestnancov, teda len z príjmov z pracovného pomeru, ak ich zamestnávajú na základe pracovnej zmluvy. Za dohodárov poistné neodvádzajú.

“Zamestnávateľ vypočíta, vykáže a zaplatí preddavok na poistné štandardne. Z príjmov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda z dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, poberatelia dôchodkov poistné neplatia a ani zamestnávateľ za nich nevykazuje preddavky,” priblížila pre TASR Monika Šimunová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť vznik zamestnania za zamestnanca príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní. Týka sa to aj prípadov, kedy zamestná starobného dôchodcu.

“Povinný je vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky a vykazovať poistné zdravotnej poisťovni. Preddavok vypočíta z dosiahnutého príjmu v danom mesiaci príslušnou sadzbou poistného. Tá je určená pre zamestnanca vo výške 4 %, 2 % v prípade, že je ňou osoba so zníženou sadzbou poistného a vo výške 10 % pre zamestnávateľa, alebo 5 % ak ide o zamestnanca so zníženou sadzbou poistného,” doplnila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP) Eva Ravingerová. Nárok na zníženú sadzbu majú zdravotne ťažko postihnuté osoby.

Minimálny preddavok nie je určený. Maximálne sa platí z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy. “Pre rok 2014 je to suma 4025 eur, maximálne z tejto sumy odvedie zamestnávateľ mesačný preddavok na poistné príslušnou sadzbou poistného,” spresnila hovorkyňa VŠZP. Pripomenula, že zákon o sociálnom poistení neumožňuje súbeh zamestnania, povinného dôchodkového poistenia a poberania predčasného starobného dôchodku. “V prípade, že by sa takýto poistenec zamestnal, stráca nárok na poberanie predčasného starobného dôchodku. Z pohľadu zdravotnej poisťovne nemá oznamovaciu povinnosť, vznik zamestnania za neho oznámi zamestnávateľ a zánik poberania predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa,” doplnila Ravingerová.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com