Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou

Metodické usmernenie vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2013. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto metodického usmernenia prvýkrát za mesiac september 2013 s výnimkou dávky 274n.
Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 7.2 vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa dávky 274n prvýkrát za mesiac november 2013.

MU_9-8-2006