Mimoriadna epidemiologická udalosť. Aktivačná úroveň systému rýchlej reakcie. Hlásenie.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii  kontrole prenosných ochorení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. ustanovuje:

Mimoriadna epidemiologická udalosť. Aktivačná úroveň systému rýchlej reakcie. Hlásenie.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Prevencia a kontrola prenosných ochorení podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na každé ochorenie, ktoré sa môže preniesť na človeka, s osobitným zreteľom na prenosné ochorenia podliehajúce povinnému hláseniu v Slovenskej republike a tie prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky, ktoré sú zahrnuté do špecializovaných sietí pre epidemiologický dohľad nad prenosnými ochoreniami podľa osobitných predpisov.1)

(2) Kritériá na výber prenosných ochorení zo špeciálnych zdravotných problematík, ktoré sa zahŕňajú pod epidemiologický dohľad, sú uvedené v osobitnom predpise.2)

(3) Údaje uvádzané v pracovných postupoch špecializovaných sietí, ktoré zabezpečujú epidemiologický dohľad, sú uvedené v osobitnom predpise.3)

(4) Opatrenia pri prenosných ochoreniach, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s pobytom osoby v zdravotníckom zariadení, upravuje osobitný predpis.4)

§ 2

Mimoriadna epidemiologická udalosť

(1) O mimoriadnu epidemiologickú udalosť ide, ak sa nad očakávanú úroveň v určitom mieste a čase vyskytne

a) podozrenie na prenosné ochorenie,

b) prenosné ochorenie,

c) úmrtie na prenosné ochorenie.

(2) Presiahnutie očakávanej úrovne výskytu prenosného ochorenia, podozrenia na prenosné ochorenie alebo úmrtí na prenosné ochorenie určuje regionálny úrad verejného zdravotníctva v závislosti od závažnosti prenosného ochorenia.

(3) Mimoriadna epidemiologická udalosť vzniká pri podozrení na

a) výskyt prenosných ochorení a syndrómov podliehajúcich povinnému medzinárodnému hláseniu, a to pravých kiahní, detskej obrny spôsobenej divým typom poliovírusu, chrípky spôsobenej novým subtypom, závažného akútneho respiračného syndrómu podľa osobitného predpisu,5)

b) vznik rýchlo sa šíriacich a život ohrozujúcich nákaz, a to hemoragické horúčky, cholera, pľúcny mor, žltá zimnica5) a vtáčia chrípka,

c) hromadný výskyt prenosných ochorení,

d) použitie biologických bojových látok.

§ 3

Aktivačná úroveň systému rýchlej reakcie

(1) Aktivačná úroveň systému rýchlej reakcie (ďalej len „aktivačná úroveň“) č. 1 zahŕňa

a) monitorovanie epidemiologickej situácie,

b) hlásenie prenosného ochorenia, ktoré sa vykonáva podľa § 4.

(2) Aktivačná úroveň č. 2 zahŕňa hlásenie podozrenia na výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti, pri ktorej regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „regionálny úrad“), v rámci svojej pôsobnosti po overení hlásenia o výskyte mimoriadnej epidemiologickej udalosti bez zbytočného odkladu

a) nariadi opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam v ohnisku nákazy,

b) hlási Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti,

c) oznámi podozrenie na výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

(3) Aktivačná úroveň č. 3 vzniká pri potvrdení výskytu mimoriadnej epidemiologickej udalosti; regionálny úrad vo svojom územnom obvode postupuje pri nariaďovaní a odvolávaní opatrení na predchádzanie prenosným ochoreniam v súlade s každoročne aktualizovaným protiepidemickým plánom na vykonanie mimoriadnych opatrení a výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti oznámi poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

§ 4

Hlásenie

(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník musí hlásiť príslušnému regionálnemu úradu prenosné ochorenie a podozrenie na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie; hlásenie možno urobiť prostredníctvom lekára telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo iným vhodným spôsobom.

(2) Pri hlásení sa používa tento systém klasifikácie:

a) potvrdené prenosné ochorenie, ak ide o prípad overený laboratórnym dôkazom (ďalej len „potvrdený prípad“),

b) pravdepodobné prenosné ochorenie, ak ide o prípad s jasnou klinickou symptomatológiou, alebo klinický prípad v epidemiologickej súvislosti s potvrdeným prípadom,

c) možné prenosné ochorenie, ak ide o prípad s klinickým obrazom, ktorý by mohol svedčiť o ochorení; nejde o potvrdený prípad ani o pravdepodobný prípad.

(3) Pri hlásení sa musí postupovať v súlade so štandardnými definíciami vybraných prenosných ochorení, ktoré sú uvedené v osobitných predpisoch.6)

(4) Akútne prenosné ochorenia dýchacích ciest vrátane chrípky sa musia hlásiť regionálnemu úradu raz týždenne; pri hromadnom výskyte určí časový interval hlásenia regionálny úrad.

(5) Prenosné ochorenie alebo podozrenie na život ohrozujúcu a rýchlo sa šíriacu nákazu alebo epidémiu sa musí ihneď hlásiť regionálnemu úradu osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou podľa § 2 až 4 a podľa prílohy č. 1.