Očkovanie a jeho druhy. Vykonávanie a kontrola očkovania.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. o prevencii a kontrole očkovania.

§ 5

Očkovanie a jeho druhy

(1) Očkovanie proti prenosným ochoreniam zahŕňa

a) povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,

b) povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,

c) povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,7)

d) odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,

e) odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,7)

f) očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,

g) očkovanie osôb na vlastnú žiadosť,

h) povinné mimoriadne očkovanie.

(2) Súčasťou povinného očkovania je aj podrobenie sa potrebným vyšetreniam v určenom termíne.

(3) Podrobnosti o očkovacích postupoch na povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek a na povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 13

Vykonávanie očkovania

(1) Očkovanie osôb vykonáva lekár9) na základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra11) po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku. Lekár na lekárskom predpise vyznačí spôsob úhrady predpísanej očkovacej látky, ak ide o očkovanie podľa § 5 ods. 1 písm. c) a e) prečiarknutím políčka „hradí poisťovňa“.

(2) Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania podľa § 5 ods. 3.

(3) Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

4) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na tuberkulín a na imunoglobulíny, ktoré sa použili na prevenciu prenosných ochorení.

(5) Lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,13) alebo ním poverená sestra, písomne oznámi termín povinného očkovania osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa má vykonať mimoriadne očkovanie, pri nebezpečenstve z omeškania možno oznámenie vykonať aj inou formou. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu; lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania. Ak očkovanie vykoná iný lekár, je povinný písomne informovať o vykonanom očkovaní lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

(6) Očkovanie v súvislosti s transplantáciou orgánov vrátane transplantácie kostnej drene vykonáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý osobe poskytuje zdravotnú starostlivosť na základné ochorenie v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonal transplantáciu orgánov.

§ 14

Kontrola očkovania

(1) Lekár,9) ktorý vykonáva očkovanie, zasiela do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po vykonaní očkovania údaje o pravidelnom povinnom očkovaní v určenej elektronickej podobe podľa prílohy č. 5 regionálnemu úradu. Pri kontrole očkovania sleduje regionálny úrad v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmä

a) správnosť postupu pri očkovaní,

b) úplnosť záznamov o očkovaní v zdravotnej dokumentácii,

c) evidenciu očkovaných osôb podľa vekovej štruktúry,

d) evidenciu osôb, ktoré sa majú očkovať,

e) evidenciu osôb s kontraindikáciami očkovania,

f) evidenciu osôb s nežiaducimi účinkami po očkovaní na základe hlásenia podľa prílohy č. 4,

g) počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania,

h) dodržiavanie indikácií a kontraindikácií schválených pri registrácii očkovacej látky,

i) uchovávanie a manipuláciu s očkovacími látkami.

(2) O vykonanej kontrole urobí regionálny úrad záznam, v ktorom uvedie výsledok kontroly, opatrenia na odstránenie nedostatkov a termín ich splnenia.