Miesto nákazy. Karanténa. Izolácia. Vylučovanie choroboplodných zárodkov.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2004 z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

§ 15

Zisťovanie stavu odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam

(1) Pri plánovaní, koordinácii a kontrole imunizačného programu sa zisťuje stav odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam, ktoré

a) plánuje, nariaďuje a koordinuje úrad,

b) organizačne zabezpečujú regionálne úrady,

c) vykonávajú lekári9) a príslušné laboratóriá.

(2) Zisťovanie stavu odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam sa vykonáva na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenskej republiky na účel monitorovania účinnosti imunizačného programu.

§ 16

Laboratórne určovanie pôvodcu prenosného ochorenia

(1) Laboratórne určovanie pôvodcu prenosného ochorenia v biologickom materiáli a v materiáli z prostredia, ktoré obsahujú choroboplodné mikroorganizmy schopné vyvolať ochorenie alebo pri ktorých je podozrenie, že také mikroorganizmy obsahujú, vrátane určovania citlivosti pôvodcu prenosného ochorenia na antimikróbne látky vykonáva laboratórium, ktoré je na také vyšetrovanie vybavené.

(2) Odber biologického materiálu osobe s prenosným ochorením, osobe podozrivej z prenosného ochorenia a osobe podozrivej z nákazy v ohnisku jeho výskytu alebo osobe, ktorá na také ochorenie zomrela, vykonáva lekár alebo ním poverená sestra, alebo regionálny úrad.

(3) Odber biologického materiálu, ktorý môže obsahovať choroboplodné mikroorganizmy, zvieratám trpiacim na ochorenie prenosné na človeka, zvieratám podozrivým, že trpia na také ochorenie alebo zvieratám, ktoré na také ochorenie uhynuli, vykonáva veterinárny lekár.

(4) Odber materiálu z prostredia vrátane odberu vzoriek požívatín a predmetov bežného užívania na zisťovanie ich zdravotnej neškodnosti, vykonáva regionálny úrad.

(5) Pri zaobchádzaní s biologickým materiálom a materiálom z prostredia, ktorý obsahuje alebo môže obsahovať choroboplodné mikroorganizmy, je potrebné urobiť opatrenia, aby sa neohrozilo zdravie ľudí alebo zvierat.

§ 17

Epidemiologické vyšetrovanie a opatrenia v ohnisku nákazy

(1) Epidemiologické vyšetrovanie sa musí vykonávať u každej osoby a na všetkých miestach, kde možno v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením na prenosné ochorenie zistiť dôležité okolnosti na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsobov šírenia prenosného ochorenia a na vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

(2) K opatreniam v ohnisku nákazy na základe rozhodnutia regionálneho úradu patrí najmä očkovanie osôb, ktoré sú v priamom kontakte s chorou osobou, karanténne opatrenia alebo izolácia; ak sa osoba očkuje na základe rozhodnutia regionálneho úradu, doklad o tomto rozhodnutí sa založí do jej zdravotnej dokumentácie14) a lekár zaznamená do nej údaje podľa § 13 ods. 3.

§ 18

Karanténne opatrenia

(1) Osobe podozrivej z nákazy možno nariadiť zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo karanténu; tieto opatrenia zahŕňajú súbor organizačných opatrení, ktoré obmedzujú kontakt osoby podozrivej z nákazy s okolím a určujú sledovanie a vyšetrovanie jej zdravotného stavu.

(2) Pri zvýšenom zdravotnom dozore sa osobe podozrivej z nákazy nariadi

a) vyšetrovanie a sledovanie jej zdravotného stavu,

b) dočasný zákaz výkonu epidemiologicky závažných činností,

c) zákaz činností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť,

d) úprava pracovných podmienok na pracovisku.

(3) Pri lekárskom dohľade sa nariadi pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy; termíny a druh vyšetrení určuje regionálny úrad a lekár.13)

(4) Pri karanténe sa osobe podozrivej z nákazy nariadi izolácia, jej vyšetrovanie a pozorovanie v rámci lekárskeho dohľadu v zdravotníckom zariadení, v domácom prostredí alebo v inom jej prirodzenom sociálnom prostredí.

§ 19

Izolácia

(1) Osoba chorá na prenosné ochorenie, osoba podozrivá z prenosného ochorenia, osoba ktorá vylučuje niektoré choroboplodné mikroorganizmy alebo osoba podozrivá z nákazy, sa počas jej infekčnosti oddelí od ostatných osôb s cieľom zabrániť, aby sa vnímavé osoby nakazili prenosným ochorením.

(2) Osobe chorej na prenosné ochorenie, osobe podozrivej z prenosného ochorenia alebo osobe podozrivej z nákazy nariaďuje izoláciu regionálny úrad.

(3) Izoláciu možno v závislosti od klinickej a epidemiologickej závažnosti prípadu vykonávať v domácom prostredí, na infekčnom oddelení ústavného zariadenia alebo vo vyhradených izbách ústavného zariadenia, v zariadení sociálnych služieb alebo v inom zariadení, ktoré spĺňa požiadavky na izoláciu osoby s prenosným ochorením.

(4) Izolácia chorej osoby sa nevykoná na infekčnom oddelení ústavného zariadenia, ak chorá osoba má okrem prenosného ochorenia aj iné závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu na inom oddelení ústavného zariadenia alebo na ktorého liečenie sú lepšie predpoklady na inom oddelení ústavného zariadenia ako na infekčnom oddelení.

(5) Osoba chorá na tuberkulózu, ktorá vylučuje choroboplodné zárodky, sa musí izolovať na oddelení tuberkulózy a respiračných chorôb ústavného zariadenia.

§ 20

Opatrenia na zabezpečenie starostlivosti o osoby vylučujúce choroboplodné mikroorganizmy

(1) Do skupiny osôb vylučujúcich choroboplodné mikroorganizmy patria nosiči choroboplodných mikroorganizmov a osoby kolonizované choroboplodnými mikroorganizmami, ktoré netrpia žiadnymi príznakmi prenosného ochorenia. Ide najmä o osoby po nákaze vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie a osoby, ktoré po prekonaní brušného týfusu, paratýfusu A, B, a C, dyzentérie, salmonelózy, záškrtu a vírusového zápalu pečene typu B, C a D, tuberkulózy, syfilisu a kvapavky vylučujú choroboplodné mikroorganizmy.

(2) Osoba vylučujúca choroboplodné mikroorganizmy nesmie vykonávať činnosti, ktoré by ohrozovali zdravie iných osôb a musí

a) sa podrobiť lekárskemu dohľadu, potrebným laboratórnym vyšetreniam a ďalším epidemiologickým opatreniam,

b) dodržiavať poučenie lekára o ochrane iných osôb pred šírením prenosného ochorenia, ktorého je nosičom,

c) informovať lekára pred vyšetrovacím alebo liečebným výkonom, pri prijatí do ústavného zariadenia alebo do zariadenia kúpeľnej starostlivosti o skutočnosti, že je nosičom prenosného ochorenia,

d) informovať o skutočnosti, že je nosičom prenosného ochorenia pri prijatí do zariadenia sociálnych služieb,

e) oznámiť lekárovi13) údaje o zamestnaní a zmenu v týchto údajoch.

§ 21

Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov

(1) Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa v ohnisku nákazy vykonáva dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov – dezinsekcia a deratizácia.

(2) Ohniskovú dezinfekciu v zdravotníckom zariadení vykonávajú odborní pracovníci zdravotníckeho zariadenia. Mimo zdravotníckeho zariadenia ju môžu vykonávať iné osoby podľa pokynov lekára alebo regionálneho úradu.

(3) Vo vozidle, v ktorom sa prepravovala osoba chorá na prenosné ochorenie, sa musí po prevoze bezodkladne vykonať ohnisková dezinfekcia a podľa potreby aj dezinsekcia.

(4) Na dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov možno použiť len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky.

§ 22

Epidemiologicky závažná činnosť

(1) Epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá.

(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár.13) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.

(3) Pri každom lekárskom ošetrení je osoba, ktorá vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť, povinná upozorniť lekára na druh vykonávanej epidemiologicky závažnej činnosti. Tieto skutočnosti zaznačí lekár do jej zdravotnej dokumentácie.

(4) Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

(5) Ak bude osoba krátkodobo vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť na zotavovacích podujatiach pre deti alebo v iných sezónnych aktivitách, vyznačí lekár do potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti jeho platnosť najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania; táto osoba odbornú spôsobilosť nepreukazuje.

(6) Ak epidemiologicky závažnú činnosť vykonáva žiak v rámci prípravy na povolanie, preukazuje len zdravotnú spôsobilosť podľa odseku 2. 


Príloha č. 1 k vyhláške č. 585/2008 Z. z.

HLÁSENIE O MIMORIADNYCH EPIDEMIOLOGICKÝCH SITUÁCIÁCH V KRAJI/OKRESE

za ……… kalendárny týždeň

1. Chrípka

Celkové zhodnotenie vývoja epidemiologickej situácie (trend, najviac postihnuté oblasti, skupiny obyvateľstva).

Lokálne epidémie v obciach, školách, inde (opis).

Zasadanie protiepidemickej komisie v uvedenom týždni (dátum).

Prijaté opatrenia v ambulantnej zložke, v lôžkových zariadeniach, na školách (prázdniny od – do).

Počet odobratých vzoriek a výsledky laboratórnych vyšetrení, osobitne od sentinelových lekárov (lekárov, ktorí spolupracujú nad rámec zdravotnej starostlivosti) a iných lekárov, prípadne z ohnísk.

Opis úmrtí.

2. Epidémie

Počet exponovaných a počet prípadov (ochorenia, vylučovania), časové, miestne, prípadne vekové ohraničenie, faktor prenosu (laboratórne potvrdený, predpokladaný), etiologický agens, počet laboratórne potvrdených prípadov, prameň pôvodcu nákazy, stručný klinický priebeh, počet hospitalizovaných, príčiny vzniku epidémie, protiepidemické opatrenia. Pri prenosných ochoreniach preventabilných očkovaním počet ochorení u očkovaných osôb. Iné závažné skutočnosti.

3. Meningitídy, resp. sepsy (meningokokové, hemofilové, pneumokokové)

Iniciály, dátum narodenia, etnikum, bydlisko (obec, okres), dátum prvých príznakov ochorenia, stručný klinický priebeh, klinická diagnóza (iba meningitída, meningitída so sepsou, iba sepsa, resp. Waterhouse-Fridrichsenov syndróm), dátum úmrtia, závažné skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť vznik a priebeh ochorenia.

Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenia (dátum, druh materiálu, spôsob vyšetrenia, prípadne výsledok vyšetrenia).

Pri meningokokových meningitídach uviesť aj protiepidemické opatrenia (pri podávaní antibiotík v ohnisku nákazy uviesť počet kontaktov v rodine, škole, druh podaného antibiotika) a po ukončení epidemiologického vyšetrenia vždy zaslať úradu list epidemiologického vyšetrenia (LEV) alebo počítačový výstup z databázy Epidemiologického informačného systému (EPIS).

4. Akútne chabé obrny

Iniciály, dátum narodenia, bydlisko (obec, okres), dátum prvých príznakov ochorenia, dátum a miesto hospitalizácie, dátum vzniku obrny, dátum hlásenia epidemiológovi od klinického lekára, dátum epidemiologického vyšetrenia, odber biologického materiálu (druh, počet vzoriek, dátum odberu). Po spracovaní prípadu poslať na úrad vyplnený dotazník (netreba čakať na výsledky virologických vyšetrení, stačí uviesť len dátumy odberov).

5. Osýpky, rubeola, parotitída

Počet hlásených ochorení i podozrení z ochorenia, lokalita výskytu. Počet ochorení u očkovaných osôb, počet laboratórne vyšetrených (druh vyšetrenia). Osýpky (sporadické ochorenia) opísať aj jednotlivo (vek, dátum ochorenia, dátumy očkovania proti osýpkam a použitá očkovacia látka).

6. Vírusové hepatitídy

Počet nových ochorení a celkový počet prípadov, ak ide o protrahovanú epidémiu.

7. Iné informácie, ktoré epidemiológ považuje za dôležité, najmä zvýšený výskyt sporadických ochorení s rovnakým alebo podobným klinickým priebehom pravdepodobne infekčnej etiológie a výskyt závažných a rýchlo sa šíriacich ochorení.

Dátum a hodina hlásenia:

meno a priezvisko, funkcia, podpis

odtlačok pečiatky regionálneho úradu