Očkovanie proti tetanu a záškrtu

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z. z 10. decembra 2008  o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Očkovanie proti tetanu a záškrtu

§ 6

Povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek

(1) Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva najskôr prvý deň desiateho týždňa života dieťaťa.

(3) Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva každých 15 rokov.

§ 7

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(3) Proti tetanu sa očkujú osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich
predchádzajúcom očkovaní; očkujú sa pri úrazoch, pri poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.