Personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie ambulancie všeobecného lekára

Personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie ambulancie všeobecného lekára

VÝNOS Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1
(1) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantné zariadenie“) sú uvedené v prílohe č. 1.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ
VYBAVENIE AMBULANTNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Táto príloha upravuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie pre
ambulantné zariadenia definované v § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ambulantné zariadenia tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo ucelený celok.
Ambulantné zariadenia musia mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb
pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou alebo
výťahom.
3. Minimálne vybavenie jednotlivých druhov ambulantných zariadení funkčnými priestormi je uvedené v
príslušných oddieloch.
4. Ambulantné zariadenie, v ktorom lekár poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast,
má vo vybavení ambulancie rovnaké minimálne personálne zabezpečenie a minimálne materiálno – technické
vybavenie ako lekár s príslušnou špecializáciou určenou na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a súčasne má v priestoroch ambulancie aj prebaľovací stôl.
5. Sklad v ambulantných zariadeniach možno nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť
zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.
6. V ambulantných zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody
a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích potrieb a dezinfekčných potrieb.
7. Čakáreň z prevádzkového hľadiska priamo nadväzuje na prípravovňu alebo na vyšetrovňu.
8. Ambulancia, v ktorej sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, nesmie byť súčasne zriaďovaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár a musí mať čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií. Táto požiadavka sa vzťahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, na ambulanciu pre deti a dorast, na infektologickú ambulanciu a pneumologickoftizeologickú ambulanciu.
9. Ambulantné zariadenie musí mať zabezpečený systém vykurovania. Minimálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii, vyšetrovni sú 24 stupňov C a v čakárni 20 stupňov C. Maximálne teploty vzduchu v prípravovni, v ambulancii, vo vyšetrovni a v čakárni nesmú prekročiť 30 stupňov C. Relatívna vlhkosť vzduchu je 30 až 50 %. Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie i umelé osvetlenie.
10. Výška prevádzkových miestností je 3 m; v prípade, ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, možno pripustiť nižšiu výšku, najmenej však 2,5 m. Steny miestností sú svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musí byť umývateľný povrch stien najmenej do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch. Podlaha miestností je ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny. Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.
11. Ak sa zriaďuje laserové pracovisko, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.
12. V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitným predpisom.7) Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené8) a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.
13. Okná ambulancií, vyšetrovní a zákrokových miestností chirurgických smerov musia mať vetracie otvory opatrené sieťkami proti hmyzu.
14. Ambulantné zariadenia v ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovej miestnosti musia mať k dispozícii tečúcu zdravotne bezchybnú studenú pitnú vodu a teplú úžitkovú vodu. Odpadové vody sú odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom.
15. Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von a najmenej jedna záchodová kabína musí byť prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.3) Toalety pre pacientov ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch so zvýšeným výskytom infekčných ochorení nesmú byť spoločné pre pacientov ostatných ambulancií.
16. V špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár, v ktorých sa vo zvýšenej miere predpokladá infekčný charakter ochorení alebo v ktorých nemožno vylúčiť negatívne ovplyvňovanie zdravia, možno ambulantné zariadenie do objektu umiestniť, len ak je možnosť zriadiť doň osobitný vstup. Na zabránenie šírenia vzdušných nákaz musí byť vetranie priestorov takýchto ambulancií riešené tak, aby sa vzduch z priestorov ambulancií a ich príslušenstva nedostával do ostatných vnútorných priestorov vlastného objektu.
17. Pracovisko musí mať zriadený vhodne odčlenený, dostatočne odvetraný priestor na občerstvenie a na prezlečenie personálu vybavený umývadlom alebo drezom; tento priestor môže byť spoločný pre viaceré pracoviská.
18. Ďalšie požiadavky na základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania ambulantného zariadenia a z jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých oddieloch.
19. Personálne zabezpečenie ambulantných zariadení sa na účely tohto výnosu vyjadruje v podobe počtu fyzických osôb v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
20. Každý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko informačno – komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

ODDIEL 1
AMBULANCIA
1. Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti
a) ambulancia 15 m2,
b) prípravovňa (ak je zriadená) 12 m2,
c) čakáreň 8 m2,
d) toaleta pre pacientov 2 m2,
e) toaleta pre personál 2 m2,
f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a špecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti je
a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
b) umývadlo na ruky,
c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov – ak je inštalovaný v prípravovni, v
ambulancii nie je potrebný,
d) písací stôl, stolička,
e) počítač s príslušenstvom,
f) telefón,
g) stolička pre pacienta,
h) prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných
ambulanciách,
i) vešiak,
j) nástenný teplomer,
k) nádoba na odpad so šliapadlom – aj v prípravovni, ak je zriadená,
l) emitná miska,
m) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
n) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
o) kartotečná uzamykateľná skriňa,
p) chladnička na liečivá,
q) osobná váha a výškomer,
r) skrinka na nástroje a pomôcky,
s) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením
centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
t) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
u) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a
prístrojov,
v) pomôcky na odbery biologického materiálu,
w) pomôcky na podávanie liekov,
x) infúzny stojan,
y) tlakomer, fonendoskop, teplomer,
z) nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,
ab) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko
nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie.

3. Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického
materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je
drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.
4. Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentária musia byť okrem
umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa
nevyžaduje.
5. Ak ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch, musí
spĺňať požiadavky na vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pre každý špecializačný odbor, v ktorom sa
ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje.
6. Ak ide o ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje lekársku službu prvej pomoci, je
povinným prístrojovým vybavením aj EKG.

7. Resuscitačný set, ktorý musí mať každá ambulancia, tvoria
a) T – tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.

8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:
I. Lieky na injekčné podanie
a) sympatomimetiká,
b) aqua pro injectione,
c) parasympatolytiká,
d) kortikosteroidy,
e) minerálne látky,
f) antihistaminiká,
g) bronchodilatanciá,
h) anestetiká,
i) antiastmatiká,
j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
k) antiemetiká,
l) anxiolytiká.
II. Infúzne roztoky
F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.

III. Lieky na perorálne podanie
a) aktívne uhlie,
b) vazodilatanciá.

9. Všeobecné ambulancie sú vybavené týmito liekmi a infúznymi roztokmi:
I. Lieky na injekčné podanie
a) spazmolytiká,
b) antireumatiká,
c) antiflogistiká,
d) bronchodilatanciá,
e) antiastmatiká,
f) analgetiká,
g) diuretiká,
h) minerálne látky,
i) kardiotoniká,
j) kortikosteroidy.
II. Lieky na perorálne podanie
a) sympatolytiká,
b) hypotenzíva.
III. Infúzne roztoky
F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.

10. Taška na návštevnú službu pre lekára všeobecných ambulancií obsahuje takéto vybavenie:
I. Lieky na perorálne podanie
a) vazodilatanciá,
b) hypotenzíva,
c) symatolytiká,
d) aktívne uhlie,
e) bronchodilatanciá,
f) antiastmatiká.
II. Lieky na injekčné podanie
a) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
b) kortikosteroidy,
c) aqua pro injectione,
d) sympatomimetiká,
e) parasympatolytiká,
f) minerálne látky,
g) kardiotoniká,
h) minerálne látky,
i) anestetiká,
j) antikoagulanciá,
k) bronchodilatanciá,
l) antiastmatiká,
m) anxiolytiká,
n) antiemetiká,
o) spazmolytiká,
p) antireumatiká,
q) antiflogistiká,
r) analgetiká.
III. Spotrebný materiál
a) recepty,
b) výmenné lístky,
c) tlakomer,
d) fonendoskop,
e) baterka,
f) teplomer,
g) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
h) septonex,
i) pinzeta,
j) nožnice,
k) tampóny,
l) sterilná gáza,
m) sterilné obväzy,
n) leukoplast,
o) sterilné a nesterilné rukavice,
p) ústne lopatky,
q) elastický obväz,
r) vata,
s) injekčné ihly a injekčné striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml.

11. Taška na návštevnú službu pre sestru obsahuje takéto vybavenie:
a) tlakomer a fonendoskop,
b) glukomer,
c) teplomer,
d) ústne lopatky,
e) emitná miska,
f) krajčírsky centimeter,
g) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
h) Esmarchovo ovínadlo,
i) tampóny na dezinfekciu kože,
j) dezinfekčný roztok,
k) skúmavky na odber biologického materiálu,
l) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
m) sterilné a nesterilné štvorce,
n) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
o) sterilné a nesterilné ovínadlá,
p) preväzové nožnice,
q) leukoplast,
r) set na cievkovanie,
s) rektálna rúrka,
t) jednorazové podložky,
u) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
v) tvárové ochranné rúško,
w) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.

I. AMBULANCIE VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len “všeobecný lekár”)
b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.

2. Materiálno – technické vybavenie tvoria
a) základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v oddiele 1 v bode 1.
Čakáreň má plochu s rozmermi najmenej 12 m2,
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v oddiele 1 v bode 2,
c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria :
1. nástroje na ušno – nosovo – krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, ladička C5),
2. neurologické kladivko,
3. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa),
4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
5. taška na návštevnú službu pre lekára,
6. taška na návštevnú službu pre sestru,
7. prístroj na stanovenie C – reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa
použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný
do 15 minút.