Ďakujem všetkým kolegom a verejnosti za silnú podporu. Pre všeobecných lekárov práve veľa vecí začína.

IMG_6436Vážení kolegovia a priatelia,

veľmi pekne ďakujem kolegom a verejnosti za mimoriadne silnú podporu počas posledných dní. Je pre mňa obrovským záväzkom. Na prácu v prospech pacientov, lekárov aj rozumnej zmeny systému.

Vzdanie sa funkcie hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo od 1.3.2018 je mojím slobodným rozhodnutím. Vláda a jej ministerstvá pre mňa stratili legitimitu viesť túto krajinu a zastupovať ju morálne aj odborne.

Pokiaľ štát na vlastnom území dopustí popravu vlastného občana hľadajúceho pravdu a spravodlivosť, treba svoj názor jasne vysloviť. A hlavne konať. Musíme robiť správne veci v správnej chvíli. Inak bude neskoro. Už som o tom nedávno hovorila – vtedy sa ukážu charaktery. Všetkých. Aj tých, ktorí všeobecných lekárov roky bezostyšne prehadzujú za povestný plot. Tých, ktorí pritakávajú arogancii moci na zmanipulovaných tlačových konferenciách aj v bežnom živote. Aj za cenu porušovania zákonov a Ústavy SR. Motivácia je jasná.

Všeobecní lekári očakávajú od štátu pravdu, spravodlivosť a pokoj na prácu. Majú na to plné právo.

Správna vízia na rozvoj všeobecného lekárstva je iná, akú má súčasné MZ SR. Je normálne, že každý odbor má štandardné vzdelávanie podľa požiadaviek praxe, nie “pseudodoplnkovú” atestáciu. Je normálne, že pri prehliadkach mŕtvych platí zákon a Ústava SR pre všetkých, vrátane ÚDZS. Je normálne, že eHealth je pripravený, plne otestovaný, funkčný a bezpečný pre všetkých a bez finančného zaťaženia tých, ktorí ho používajú. Je normálne, že neexistujú nezmyslené preskripčné obmedzenia obťažujúce lekárov aj pacientov. Je normálne, že všeobecný lekár má kompetencie, ktoré potrebujú jeho pacienti aj on, aby mohol pracovať. Je normálne, že obsah a formu rezidentského programu rozvíja samotný odbor, a nezasahujú do neho nekompetentní politici. Je normálne, že lekár nepodpíše zmluvu s ktoroukoľvek inštitúciou, ak je nevýhodná alebo nie je v súlade s dobrými mravmi.

Nie je normálne, že súčasné MZ SR nedokáže/nechce zaručiť plnenie “normálnych” vecí vo všeobecnom lekárstve, na ktoré má dosah. Ignoruje včasné, mesiace trvajúce upozornenia aj negatívne signály. Ak na časť z nich reflektuje, zvyčajne neskoro. Všetko, čo sme poctivo a dlhodobo nastavili, sa počas posledného roka postupne zmenilo na chaotické torzo. Snaha o nápravu a korekcie sa nestretla s porozumením aktuálneho vedenia MZ SR. Ak sa jeho postoj nedá zmeniť, treba víziu rozvoja nášho odboru realizovať inde a inak.

Ktokoľvek sa v tejto situácii rozhodne obsadiť  funkciu hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, stotožní sa s vládnucim chaosom, hlbokou neznalosťou, politikárčením a úplným rozkladom systému zdravotnej starostlivosti.  Takýto stupeň servilnosti je neakceptovateľný. To je ďalší dôvod, prečo táto funkcia na MZ SR v súčasnosti nemá svoj pôvodný význam a prečo ju nemôžem vykonávať. Prijaté legislatívne normy sú v praxi často nerealizovateľné, odtrhnuté od reálnej praxe a schvaľujú sa s množstvom mätúcich pozmeňujúcich návrhov. Posledné mesiace som vedenie MZ SR na túto situáciu opakovane upozorňovala. Viaceré veci nie je možné dokončiť, pretože politika je teraz oveľa silnejšia ako zdravý rozum. Ako odborník takto pracovať nemôžem a ani nechcem.

Odchod z funkcie hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo nie je ukončením mojich aktivít zameraných na zmeny v slovenskom zdravotníctve. Práve naopak – budem sa práci pre odbor plne venovať. S ešte väčším nasadením a s cieľom naplnenia vízie jeho trvalého rozvoja. Bez toho, aby boli všeobecní lekári vystavovaní nátlaku na porušovanie zákonov a hrubej vulgárnej sile. Aby nevykonávali nútenú prácu, do ktorej im neustále zasahujú nekompetentní politici a často aj kolegovia, ktorí by jej z pozície svojich funkcií mali zabrániť. SVLS má k dispozícii nástroje na ochranu všeobecných lekárov a ako prezidentka SVLS ich plne využijem.

Čo teda SVLS bude robiť v záujme všeobecných lekárov a čo pripravujeme:

1/ Stoja pred nami aktivity na zmeny v absolútne nepripravenom, nefunkčnom a bezpečnosť ohrozujúcom eHealth-e, ktorý nám štát pod hrozbou tvrdých sankcií neustále nanucuje. Ohrozuje ním lekárov aj pacientov. Je to “potemkin”, ktorý sa zrútil na hlavy predovšetkým všeobecných lekárov. Ako a kým sa systém “testoval”, keď si “testujúci” počas celého minulého roka nevšimli, že v ňom chýba ich sestrička alebo sa nemôžu pripojiť priamo na NCZI? Chceme elektronické zdravotníctvo, nie však obludnosť s nekonečne sa “krútiacim kolieskom” na obrazovke počítača. A “nevisieť” celé hodiny na call centre NCZI, keď máme plnú čakáreň pacientov. To nie je naša práca. Za “odmenu” onedlho môžeme očakávať  ďalšie vysoké faktúry za “opravy” našich softvérov pre potreby eHealth-u. Budeme ich riešiť právnou cestou.

2/ Ochrana našich ľudských aj profesionálnych práv pri vykonávaní prehliadok mŕtvych, ktorá je v rozpore so zákonmi tejto krajiny aj Ústavou SR.

3/ Boj s pretrvávajúcimi nezmyslami pri obmedzeniach všeobecných lekárov pri diagnostike a liečbe svojich pacientov.

4/ Komunikácia so zdravotnými poisťovňami tak, ako je to nevyhnutné na fungovanie našich ambulancií. Nie iba na prežitie.

5/ Vytvorenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov s komplexným manažmentom pacienta, ktoré budú plne využiteľné v praxi. Bez deformácií.

6/ Obrodenie rezidentského programu tak, ako bol pôvodne pripravený. Zastavenie úplne chaotického a nekompetentného zasahovania politikov do jeho dizajnu výborne nastaveného v rokoch 2013/2014. Projektovú kartu týkajúcu sa rezidentského programu a primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorú som predložila MZ SR po polroku práce, si Sekcia zdravia MZ SR prevzala už 13.2.2017 (pred viac ako rokom) pod svoju plnú gesciu. Odvtedy neexistuje jej odpočet. Súčasné MZ SR však dokázalo projekt v krátkom čase úplne zdeformovať, zraziť na kolená a takmer zlikvidovať.

7/ “Pseudodoplnková” atestácia vo všeobecnom lekárstve svojvoľne presadená vedením MZ SR je deformáciou nášho odboru, vzdelávania a zručností. Treba sa s týmto faktom primerane vysporiadať a urobiť potrebné kroky.

8/ Zaistenie adekvátnej ekonomickej a právnej ochrany všeobecných lekárov, ktorých úlohou je starať sa o svojich pacientov, a nie bojovať so zle nastaveným systémom.

A to je iba časť aktivít, ktoré urobíme. Zjavne to zostalo iba na nás. A je to dobre.

 

Pre všeobecných lekárov nič nekončí, veľa vecí práve začína. Viem, že budeme úspešní. Spoločne.

V najbližších dňoch predstavíme víziu zásadných krokov SVLS vo všeobecnom lekárstve na najbližšie obdobie.

Je čas.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)