Do Rezidentského programu sa zapojilo takmer 140 študentov

Young doctors during a consultationJedným z ťažiskových projektov, na ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR sústredilo pozornosť, je Rezidentský program. Dospelo sa k nemu na základe analýzy súčasného stavu všeobecného lekárstva na Slovensku a jeho model sa začal uplatňovať od októbra 2014.

Od 1. októbra sa doň zapojilo 135 študentov na troch lekárskych fakultách na Slovensku. To znamená, že v novom akademickom roku 2014/2015 je najviac rezidentov na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave, kde sa do programu zatiaľ zaradilo 90 študentov, z toho 33 na odbor pediatria. Na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa do programu zapísalo 37 záujemcov, z toho päť na odbor pediatria a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine má osem rezidentov, dvoch pre pediatriu.

Slovenské zdravotníctvo dlhodobo zápasí s nedostatkom a najmä vysokým priemerným vekom všeobecných lekárov. „Zlepšenie primárnej starostlivosti na Slovensku patrí medzi priority nášho rezortu. Som presvedčená, že tento projekt pomôže skvalitniť všeobecné lekárstvo a očakávam, že sa zvýši záujem mladých lekárov práve o tento medicínsky odbor, ktorý bude aj finančne oveľa atraktívnejší najmä z dôvodu postupného rozširovania kompetencií všeobecných lekárov,“ zdôraznila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Nedostatok všeobecných lekárov je dlhodobým problémom slovenského zdravotníctva a poukazuje na to aj odborná verejnosť. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo riešiť túto naliehavú oblasť. Navrhlo a rozbehlo nový Rezidentský program, ktorého prínosom bude zvýšenie počtu všeobecných lekárov na Slovensku. Rezidentský program má zatraktívniť ambulantnú prácu všeobecného lekára pre študentov medicíny, výrazne zmodernizovať a zvýšiť úroveň vzdelávania zameraného na prax v tomto odbore, zlepšiť predovšetkým kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte a v neposlednom rade znížiť vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov.

O všeobecné lekárstvo už roky klesal záujem, aj preto MZ SR spustilo reformu tohto odboru. Súčasťou reformy je aj postupné zvyšovanie kompetencií všeobecných lekárov ako odborného zatraktívnenia tohto povolania. Doteraz nebol ani dostatočný počet medikov, ktorí by sa tomuto odboru chceli venovať po skočení štúdia. Medici budú mať možnosť zamerať sa na nové odborné aktivity v odbore všeobecného lekárstva, pričom alfou a omegou sa pre nich stane získavanie praxe.

Do programu sa prihlásili buď absolventi lekárskych fakúlt bezprostredne po ukončení štúdia alebo ostatní absolventi lekárskych fakúlt do 36 rokov, ktorí ešte nie sú zaradení na žiadne špecializačné štúdium alebo už sú zaradení na špecializačné štúdium, ktoré plánujú ukončiť najskôr 31. októbra 2015. Podmienkou je, že rezident musí zostať pracovať na Slovensku, okrem Bratislavského kraja, a to päť rokov od ukončenia finančnej podpory.

Príprava na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých bude trvať tri roky, v odbore pediatria štyri roky. Miestom pôsobenia rezidentov sú vybrané fakultné, univerzitné a regionálne nemocnice. Poslednou časťou výučby bude polročná stáž v ambulancii všeobecného lekára. Počas celého programu bude mať prijatý uchádzač garantované pracovné miesto v nemocnici, s rovnakým finančným ohodnotením ako iní neatestovaní lekári. Rezident si už počas výberového konania môže vybrať pracovisko, kde bude zamestnaný, a to predovšetkým podľa svojej regionálnej preferencie.

Realizáciu projektu odštartovalo vyhlásenie výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie pre verejné a štátne vysoké školy, ktoré sú akreditované na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria. Do projektu sa zapojili tri lekárske fakulty.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com