Kongres SVLS v Žiline bol mimoriadne úspešný

 

35.Zilina_kongresovka M. Cibulka

V dňoch 15. a 16. mája 2015 sa uskutočnil prvý kongres novovzniknutej Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), ktorej cieľom je zjednotiť všeobecných lekárov, presadzovať ich záujmy a prinášať im kvalitné a vysoko odborné vzdelávanie. Nad kongresom prevzal záštitu minister zdravotníctva SR MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA. Pozvanie prijali doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., predseda Společnosti všeobecních lékařů ČLS JEP, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH, prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. a predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.

Kongres sa uskutočnil v priestoroch žilinského hotela Holiday Inn a zúčastnilo sa ho 633 lekárov, 97 sestier, 21 rezidentov a 6 medikov. Prítomných bolo aj 44 vystavovateľov.

Keďže v tomto roku sa do rúk všeobecných lekárov, internistov a kardiológov dostalo nové odborné usmernenie MZ SR pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie, ktoré rozširuje kompetencie všeobecných lekárov, táto problematika sa stala nosnou témou kongresu. Bolo jej venované piatkové popoludnie aj sobotné dopoludnie. Bloky a prednášky boli zostavené tak, aby krok po kroku previedli lekárov odborným usmernením a v následnej diskusii prednášatelia odpovedali na otázky z auditória. Zárukou kvalitného spracovania a na prax zameranej prezentácie témy boli prednášky hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu doc. MUDr. G. Kamenského,CSc., FESC, hlavného odborníka MZ SR pre vnútorné lekárstvo v zastúpení MUDr. T. Petroviča, PhD. Veľmi kvalitné prednášky k danej témy odzneli aj v podaní MUDr. Š. Farského, CSc., FESC. V každom bloku boli jednotlivé témy spracované aj z pohľadu všeobecného lekára tak, aby kolegovia dostali do rúk praktický návod na ich riešenie vo svojej ambulancii. Sme radi, že tento prístup mal medzi zúčastnenými kolegami veľmi priaznivú odozvu. Veľký záujem vyvolali aj bloky s právnou tématikou. Napriek tomu, že ráno otvárali a popoludní uzatvárali odborne nabitý program, prednášková sála bola plná. Prednášky sa venovali vedeniu zdravotnej dokumentácie, poplatkom, doplatkom a ich evidencii v ambulanciách, práci na LSPP, či právam a povinnostiam lekára voči pacientovi. Živá diskusia bola známkou aktuálnosti a záujmu kolegov o túto oblasť . Novinkou bol blok kazuistík z našich ambulancií, kde odzneli prednášky – kazuistiky uverejnené nakladateľstvom Raabe v historicky prvých dvoch publikáciách, ktoré napísali všeobecní lekári pre svojich kolegov. V piatok predpoludním bol predstavený nový projekt SVLS a Slovenskej pneumologickej spoločnosti SLS, ktorý uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu doc. MUDr. M.Hájková a MUDr. P. Eftimová, MPH. Spoločný projekt je ukážkou ďalšej medziodborovej spolupráce pri včasnom záchyte pacientov s CHOCHP. V aktuálnosti a praktickosti nezaostávali ani bloky venované praktickej neurológii a psychiatrii, blok o nových možnostiach prevencie herpes zoster a infekcie HPV, bloky venované imunomodulačnej liečbe, očkovaniu a nutričnej podpore.

Na slávnostnom otvorení kongresu sa osobne zúčastnil minister zdravotnictva SR MUDr. V. Čislák, MPH, MBA, ktorý vyslovil jednoznačnú podporu rozvoju všeobecného lekárstva na Slovensku a zvyšovaniu jeho kompetencií, čo dáva nášmu odboru možnosti ďalšieho odborného rozvoja a zvyšovania kvality primárnej zdravotnej starostlivosti.

Blok Ministerstva zdravotníctva SR s témou Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti bol očakávaný s napätím. Táto téma už niekoľko mesiacov rezonuje medzi lekármi a na MZ SR k nej prebiehajú medziodborové stretnutia. Aktuálne informácie odprezentoval projektový manažér Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR JUDr. Ing. Š. Mesároš, PhD. Na záver prednášky odznela informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na vybudovanie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v miestach, kde o ne prejavia záujem lekári a samospráva. Požiadať o finančnú podporu na vybudovanie, rekonštrukciu už existujúcich budov alebo prístrojového vybavenia ambulancií môžu priamo lekári v spolupráci s VÚC či obcou. V centre sa budú nachádzať všeobecní lekári pre dospelých, pediater, gynekológ, stomatológ, ADOS, sociálne služby a špecialisti. Búrlivá diskusia poukázala na nedostatočné a skreslené informácie niektorých kolegov, ktorí deklarovali strach zo vzniku centier. Súčasne bolo zarážajúce, že napriek tomu, že vrcholoví zástupcovia SLK sa už niekoľko týždňov pravidelne zúčastňujú stretnutí na MZ SR k tejto problematike a na tzv. okrúhlych stoloch nevyslovili k ich existencii zásadné pripomienky, tieto dezinformácie nepochopiteľne podporujú.

V rámci kongresu mal svoju premiéru aj projekt SVLS „Time for Residents“ – čas vyhradený špeciálne pre rezidentov, ich otázky a názory. Začal novú tradíciu spolupráce a podpory našich mladých kolegov. Je v záujme SVLS pomáhať im pri štúdiu tak, aby prichádzali do praxe čo najlepšie pripravení. Príjemným prekvapením je aj zvyšujúci sa zájem medikov o náš odbor, o čom svedčí aj ich historicky prvá účast na kongrese všeobecných lekárov. Je to zároveň výzva pre našu odbornú spoločnosť intenzívne spolupracovať s lekárskymi fakultami na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní.

V spolupráci so SKSaPA pripravila SVLS sobotňajší program aj pre sestry. Súhra tandemu lekár-sestra je v našich ambulanciách nenahraditeľná. Správne fungujúci tím je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. Nové odborné usmernenie zaraďuje sestru do procesu starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou, a preto aj prednášky a workshopy boli zamerané na praktické využitie a získanie správnych zručností sestry v uvedenej oblasti. Je veľkým úspechom, že práve na tomto kongrese bola založená Pracovná skupina sestier pracujúcich v ambulanciách všeobecných lekárov. Jej predsedníčkou sa stala Bc. J. Francúzová. Vznik pracovnej skupiny je novým impulzom na spoločné vzdelávacie aktivity a ponúka možnosti ďalšej odbornej spolupráce so SVLS.

Piatkový spoločenský večer poskytol po namáhavom dni príjemný priestor na spoločné rozhovory a preladenie sa na pohodu strávenú s priateľmi.

Atmosféra tohtoročného kongresu SVLS bola neopakovateľná. Priniesla nový koncept vzdelávania, nové možnosti spolupráce, nové projekty. Nové možnosti pre nás – všeobecných lekárov. Bez nás (všeobecných lekárov) to nejde a spolu sme naozaj silní. Už teraz SVLS pripravuje pre kolegov ďalšie podujatia Akadémie SVLS. V októbri to bude zaujímavé a odborne pestré Fórum artériovej hypertenzie, na ktoré všeobecných lekárov srdečne pozývame.

Na záver by som veľmi rada poďakovala všetkým kolegom v organizačnom výbore, vďaka ktorým bol tento kongres taký úspešný – MUDr. Monike Paluškovej, PhD., MBA, MUDr. Eve Jurgovej, PhD., MUDr. Patrícii Eftimovej, MPH, MUDr. Jane Striško Senčákovej, MPH, MUDr. Martine Jandzíkovej, MUDr. Miriam Holendovej, MUDr. Eve Béresovej, MUDr. Petrovi Bakičovi, MUDr. Petrovi Markovi, MPH a MUDr. Viliamovi Chromému.

Autor: MUDr. Iveta Vaverková, MPH, viceprezidentka SVLS

Foto: M. Cibulka