Košické centrum excelentnosti sa sústredí na výskum aterosklerózy

lab 1

Projekt Centra excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA) patril v posledných piatich rokoch na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach medzi kľúčové v rozvoji výskumu vo vnútornom lekárstve a príbuzných lekárskych a biomedicínskych odboroch. Získal podporu zo Štrukturálnych fondov EÚ vo výške takmer 3,5 milióna eur a jeho realizácia má významný dopad na vzdelávanie a klinickú prax.

Sedem kliník a tri výskumné pracoviská

Konzorcium CEVA vzniklo združením siedmich klinických pracovísk (tri interné kliniky, Klinika kardiológie, Klinika pneumológie, Neurologická klinika, I. Klinika detí a dorastu) a troch pracovísk základného výskumu (Ústav lekárskej biológie, Ústav lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty a Katedra biofyziky Prírodovedeckej fakulty).

„Jasnou víziou CEVA bolo skvalitnenie biomedicínskeho výskumu v problematike aterosklerózy. Zaoberali sme sa tiež štúdiom rizikových faktorov, klinických prejavov a liečby aterosklerózy. Život pacientov s aterosklerózou skracujú predovšetkým komplikácie tohto ochorenia – srdcový a mozgový infarkt. Preto sme sa sústredili na základný i aplikovaný výskum k dosiahnutiu pokroku vo včasnej diagnostike a liečbe aterosklerózy koronárnych a mozgových ciev, ako i na štúdium a riziká náhlej srdcovej smrti a možností jej prevencie“, hovorí profesorka Ružena Tkáčová, odborná garantka projektu.

Úspešní v publikáciách, aj objavoch

Riešenie projektov sa odrazilo v publikačnej aktivite i vo vzdelávacom procese. Len za posledné tri roky členovia CEVA publikovali 76 publikácií v karentovaných časopisoch. „Až 8 publikácií bolo publikovaných v časopisoch s impakt faktorom vyšším ako 5“, uvádza Pavol Joppa, projektový manažér prvej časti projektu.

Ako príklad významných vedeckých výstupov možno uviesť objav profesora Valočíka a jeho študentov, ktorí vyšetrovali pohyb srdcovej svaloviny tkanivovým ultrasonografickým prístrojom a opísali nové markery závažnosti postihnutia srdcových tepien aterosklerózou. Ďalší výskumný tím CEVA objavil pod vedením profesorky Lazúrovej zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení pri ochoreniach nadobličiek a vaječníkov v spojení s genetickými faktormi. Mladí doktorandi Sopková a Tiško boli ocenení na medzinárodných fórach za štúdium apnoe.

Konzorciu CEVA významne skvalitnilo aj pedagogický proces. V rokoch 2008 až 2013 ukončilo doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby 53 študentov, čo je takmer dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu pred riešením projektu. 4 výskumníci boli ocenení na medzinárodnom poli prestížnym vyznamenaním. V súčasnosti pracovníci CEVA spolupracujú s viac ako 20 inštitúciami v Európe i zámorí na základe bilaterálnych kontaktov a zmlúv.

Výskum pre lepšiu diagnostiku i liečbu

Dopad realizácie projektov CEVA možno očakávať v implementácii skríningových opatrení na vyhľadávanie osôb s vysokým rizikom aterosklerózy, v skvalitnení diagnostických a liečebných postupov, s očakávaním zlepšenia kvality života a zníženia chorobnosti i úmrtnosti na komplikácie aterosklerózy. Výskumníci sa netaja tým, že takéto vysoké ciele sa nedosiahnu zo dňa na deň, ale vyžadujú vytrvalé systematické pokračovanie vo výskume, ktorý naštartoval projekt CEVA. Preto sa CEVA stala jedným z pilierov projektu budovania biomedicínskeho univerzitného parku MediPark, Košice, ktorého realizáciu očakávame v horizonte najbližších rokov. Súčasne sa výskumníci v biomedicínskom výskume na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach už v súčasnosti pripravujú na zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce v rámci budúcich výziev HORIZON 2020 Európskej únie.

Foto: archív CEVA

Autor: PK