Medzi drogovo závislými na Slovensku dominuje pervitín a kanabis

Marihuana, Topky.sk

Na ministerstve zdravotníctva sa 27. mája 2014 uskutočnilo stretnutie odborníkov z oblasti drogovej problematiky pri príležitosti zverejnenia výročnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) o stave drogovej problematiky v Európe. Súčasťou programu bola prezentácia výročnej správy EMCDDA a komentár k aktuálnym európskym trendom v kontexte situácie na Slovensku. Na rokovaní vystúpil štátny tajomník MZ SR Viliam Čislák, vedecký analytik pre oblasť zdravotných a sociálnych dôsledkov (užívania drog), sekcia Dopadov, opatrení a „best practice“ Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť AlessandroPirona, hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. a riaditeľ odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Imrich Šteliar.

Diskusia priniesla zaujímavé poznatky. Na jednej strane síce dochádza k postupnej stabilizácii situácie s drogami v rámci celej Európy, na strane druhej však musíme čeliť novým hrozbám v podobe syntetických drog vrátane stimulantov, nových psychoaktívnych látok a liekov, ktoré sú na európskom drogovom trhu čoraz viac rozšírené. Kým povzbudzujúcou správou je, že na Slovensku klesá počet užívateľov a rovnako aj liečených pacientov v súvislosti s heroínom, smutnou informáciou je, že túto „klasickú“ nelegálnu drogu nahradil metamfetamín, teda pervitín. Práve tento stimulant sa stal nezákonnou drogou číslo jeden. O zvýšenom dopyte po tejto droge svedčia aj počty prvýkrát liečených pacientov v súvislosti s užívaním pervitínu. Kým v roku 2011 podstúpilo takúto liečbu 235 pacientov, v roku 2012 ich bolo už 272. Užívanie metamfetamínu, ktoré sa v Európe z historického hľadiska týkalo prevažne Slovenska a Českej republiky, sa v súčasnosti rozširuje aj do iných krajín, napr. Nemecka. Je alarmujúce, že okrem tradičnej formy užívania (šnupania) tejto drogy, sú hlásené aj nové trendy ako napríklad fajčenie kryštalického metamfetamínu, či dokonca jeho injekčné užívanie.

Dominantné postavenia na drogovom trhu má naďalej nelegálna droga marihuana. Jej užívanie vykazuje alarmujúce čísla najmä v kategórii stredoškolákov. Takmer tretina stredoškolákov priznáva, že túto drogu vyskúšali. O narastajúcom dopyte po tejto droge svedčia aj čísla o liečených pacientoch. Vôbec po prvý raz v histórii sledovania počtu liečených pacientov na Slovensku bol počet pacientov prijatých na liečbu pre problémy súvisiace s konope v roku 2012 vyšší než počet pacientov so závislosťou od heroínu. V roku 2012 sa v súvislosti s užívaním kanabisu liečilo 432 pacientov (čo reprezentuje 8,0 pacientov na 100 000 obyvateľov) a išlo o najvyšší počet od roku 2003, keď liečbu podstúpilo 299 pacientov (5,6 pacientov na 100 000 obyvateľov).

Európska správa o drogách za rok 2013 upozorňuje aj na zvyšovanie počtu, druhov a dostupnosti nových psychoaktívnych látok. Ide o nekontrolované látky, ktoré napodobňujú účinky psychoaktívnych látok, ich konzumácia predstavuje závažné zdravotné riziká. Mladí ľudia ich často užívajú najmä v kombinácii s alkoholom, čo už len v rámci Európy viedlo k niekoľkým desiatkam smrteľných prípadov. Celkovo je v systéme včasného varovania EÚ zaregistrovaných 350 nových monitorovaných látok, minulý rok pribudlo do tohto zoznamu 81 nových „dizajnérskych drog“. Slovenská republika prijala osobitné opatrenie vo vzťahu k novým psychoaktívnym látkam s cieľom znížiť dostupnosť a predaj potenciálne rizikových látok, ktoré môžu predstavovať porovnateľné riziko ako nelegálne drogy. V apríli 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v rámci ktorej bol doplnený zoznam rizikových látok. V roku 2013 sme prostredníctvom systému včasného varovania odporučili zaradiť 8 nových psychoaktívnych látok do zoznamu omamných a psychotropných látok a 17 ďalších do zoznamu rizikových látok.

Pokiaľ ide o počet drogovo závislých, ktorí absolvovali liečbu závislosti, v roku 2012 to bolo až 1,3 milióna Európanov, čo je rekordný počet. Najväčšiu časť liečených predstavovali užívatelia opioidov, druhou a treťou skupinou sú užívatelia kanabisu a kokaínu. Na Slovensku absolvovalo v roku 2012 liečbu v ústavných a väzenských zdravotníckych zariadeniach, ako aj v terapeutických komunitách z dôvodu užívania nezákonných drog až 2 193 osôb, čo je menej ako v roku 2011. V liečbe prevažujú muži, až 70 % všetkých liečených bolo vo veku od 20 do 34 rokov, v skupine do 19 rokov sa liečilo 318 osôb, z toho 18 detí do 14 rokov.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: topky.sk