Ministerstvo zdravotníctva ČR má na rok 2015 ambiciózne plány

Health care portable monitoring equipment

Minister Svatopluk Němeček nedávno predstavil legislatívne plány Ministerstva zdravotníctva Českej reubliky:

Transparenčná novela, ktorá určí zdravotným poisťovniam tieto povinnosti:

- zverejňovanie zmlúv s lekármi, ambulanciami aj nemocnicami,

- poskytnú údaje ministerstvám zdravotníctva aj financií,

- budú mať zakázané vykonávať nábor poistencov prostredníctvom tretích osôb,

- dôjde k zníženiu povinného podielu do rezervného fondu poisťovní.

Za rovnaký rozsah a kvalitu liečby budú poisťovne uhrádzať rovnakú sumu.

Zavedie sa DRG Restart  - platba za diagnózu, ktorá zaručí stabilitu a predvídateľnosť priemerných systémov úhrad.

Od januára 2015 sa znížila DPH na lieky z 15% na 10%.

Ministerstvo zdravotníctva ČR pripraví v roku 2015 pravidelnú valorizáciu a nový systém prerozdelenia vybraného poistného medzi zdravotnými poisťovňami.

Od 1.1.2015 bol zrušený poplatok za ambulantné ošetrenia, hospitalizáciu, kúpeľnú starostlivosť a poplatok za recept. Zdravotné poisťovne na základe signálneho kódu vyplatia ambulanciám a lekárňam kompenzáciu vo výške 1,5 miliardy českých korún, resp. 0,7 miliardy českých korún. Výpadky v príjmoch budú kompenzované aj nemocniciam a kúpeľom vo výške 1,8 miliardy českých korún.

K zvýšeniu liekovej politiky má prispieť:

- tvorba zoznamu nenahraditeľných liekov, u ktorých je riziko vývoju z ČR,

- zrýchlenie správnych konaní s cieľom zabezpečiť lacnejšie lieky pre pacientov,

- ušetrené finančné prostriedky budú prevedené do systému zdravotného poistenia.

Od januára 2015 došlo k zvýšeniu tarifných platov v zdravotníctve o 5%. 

Ministerstvo zdravotníctva pripraví v prvom polroku roku 2015 zákon o verejných neziskových nemocniciach.

Ministerstvo zdravotníctva ČR predloží tzv. nefajčiarsky zákon. Bude obsahovať opatrenia na zníženie dostupnosti tabakových výrobkov a alkoholu pre deti a mládež, zákaz fajčenia v prevádzkach, kde sa podáva teplé aj studené jedlo a ďalšie mechanizmy na ochranu zdravia pred tabakovým dymom.

Ministerstvo zdravotníctva pripraví novelu zákona, ktorá sa týka záchytných staníc pre užívateľov alkoholu a iných návykových látok.

Novela tzv. konopnej vyhlášky určí podmienky pre predpisovanie, prípravu, výdaj a používanie konope a zvýši maximálne dovolené predpísané množstvo konope na jedného pacienta zo súčasných 30 na 180 gramov.

Novela zákona o liečivách zabráni reexportu liekov.

Novela zákona o kúpeľnej starostlivosti umožní poisťovniam hradiť kúpeľnú liečbu u vybraných diagnóz v trvaní štyroch týždňov oproti súčasným trom týždňom.

 

Autor: poly

Foto: TASR