Najviac chrípky hlási Nitriansky kraj, na východe zatvárali školy

Arzt bei Hausbesuch. Untersucht krankes Kind.Celkove 53 393 akútnych respiračných ochorení, čo je chorobnosť 1 722,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov zaznamenali epidemiológovia na území Slovenska počas 5. kalendárneho týždňa. Je to o 11,4 % viac oproti 4. kalendárnemu týždňu. Najviac chorých bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom, pričom najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde chorobnosť dosiahla 4 899,4/100 000 osôb.

Až 11,4% z celkového počtu hlásených ARO bola chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo je 6 089 prípadov ochorení a chorobnosť 196,4/100 000 osôb. “Najviac chorých bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (598,4/100 000),” informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Zvýšená chorobnosť si vyžiadala aj dočasné prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Stalo sa tak v 29 materských školách, 11 základných školách, v jednej spojenej škole základnej s materskou a v dvoch stredných školách. Najviac uzatvorených škôl bolo v Košickom (12) a v Prešovskom kraji (11).

Ochorenia v 5. kalendárnom týždni hlásilo 64% lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom.

V 5. kalendárnom týždni 2014 nebol hlásený ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených jedenásť prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 700 vzoriek biologického materiálu (326 nazofaryngeálnych výterov a 374 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v desiatich prípadoch RS vírus, v desiatich prípadoch adenovírus a v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Graf 1:

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2:

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3:

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Grafy: ÚVZ SR

Foto: fotolia.com