Pripomíname si Svetový deň Alzheimerovej choroby

995F7269 - kópia

Hrozby známej demencie – Alzheimerovej choroby si svet na základe vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripomína každoročne 21. septembra, už 19 rokov. Alzheimerova choroba postihuje približne 50 – 60 tisíc ľudí na Slovensku, dotýka sa 150 – 200 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov a až 30 miliónov ľudí na celom svete.

Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) uskutoční v predvečer tohto dňa viacero výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na túto problematiku. Ciel’ovou skupinou budú tentoraz žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, študenti gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšt’.

„Cieľom bude oboznámiť ich nielen so samotnou chorobou, jej priebehom, rozpoznávaním medzi normálnymi príznakmi starnutia a skutočnými príznakmi Alzheimerovej choroby. Zároveň žiakov upozorníme na varovné príznaky a oboznámime ich s diagnostikou a liečbou tejto civilizačnej choroby“, približuje témy stretnutia MUDr. Silvia Kontrošová, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ v B. Bystrici.

Ako informovala hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, toto neurodegeneratívne ochorenie mozgu zbavuje človeka schopnosti pamätať si, myslieť, poznať blízkych tým, že dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie – spôsobuje poruchy mozgu a úpadok jeho činnosti. Choroba trvá 5 – 10 , niekedy až 20 rokov začína pomaly – bez fyzickej bolesti, spôsobuje však veľkú emocionálnu bolesť. Spočiatku ide o poruchy tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku), zhoršovanie krátkodobej pamäte, neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti, stratu orientácie v priestore, blúdenie, zlý časový odhad, zmätenosť, či o problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním sa. Neskôr nastáva celková zmena osobnosti, zhoršovanie dlhodobej pamäte, problémy s hygienou, obliekaním, jedlom, nespoznávanie známych osôb, celkový úpadok osobnosti a závislosť na pomoci iných osôb.

Ilustračné foto: archív redakcie