Stratégiu prevencie HIV/AIDS do roku 2016 nájdete aj na našej stránke

Hiv AidsNárodný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 prijala ešte 20. novembra 2013 vláda SR a zverejnil ho aj Vestník MZ SR z 20. decembra 2013. Prinášame ho na našej webovej stránke v časti Všeobecný lekár, podčasti Legislatíva: http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/narodny-program-prevencie-hivaids-v-slovenskej-republike-na-roky-2013-2016/

Materiál, ktorý predložil rezort zdravotníctva, je národnou stratégiou a zameraný je predovšetkým na prevenciu z hľadiska spomalenia šírenia HIV/AIDS v populácii a zmierenia dopadov nákazy. Podľa odhadov budú náklady na preventívne aktivity, diagnostiku a liečbu ročne predstavovať viac ako 1,443 milióna eur. V rámci rezortu zdravotníctva budú úlohy, ktoré vyplývajú Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva realizované z ich rozpočtových kapitol.

Slovensko je jednou z prvých európskych krajín vykonávajúcich epidemiologickú a laboratórnu surveillance šírenia infekcie HIV/AIDS na svojom území už od roku 1985. Osobitne sa sledujú príslušníci ohrozených skupín a s vyššou možnou expozíciou k vírusu. Analyzujú sa výsledky skríningových vyšetrení darcov krvi, tkanív, orgánov a gravidných žien.

Od roku 1985 do 27. 9. 2013 bolo u občanov Slovenskej republiky registrovaných 483 prípadov HIV infekcie, z toho 414 prípadov u mužov a 69 prípadov u žien. U 70 osôb (59 mužov, 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. V Slovenskej republike je liečba ľudí žijúcich s HIV/AIDS zabezpečená na štyroch pracoviskách: v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine a v Košiciach.

Autor: ok

Foto: fotolia.com