Technológia pri využití probiotík získala ocenenie za inováciu

 

scientist pipetting a plate pink

Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi získala technológia využitia probiotických mikroorganizmov kmeňa Lactobacillus Plantarum na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka, ktorú vypracovali dvaja pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Ocenenie prevzali dnes popoludní na Konferencii NITT SK 2015 (Národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológii na Slovensku) v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave dekan Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a referentka Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe na UPJŠ v Košiciach JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.   

Hlavným cieľom tejto súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov zapájať
sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj propagovať tieto myšlienky u širšej verejnosti. Do súťaže môžu byť prihlásené inovácie, technické riešenia
a výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich autori pôsobiaci na slovenských vysokých školách a univerzitách, v Slovenskej akadémii vied a rezortných výskumných ústavoch.
Má 3 kategórie – „Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi“, „Najlepšie realizovaný transfer technológií“ a „Prístup inovátora k realizácii transferu technológií“.

Víťazom súťaže v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi (zahŕňa najoriginálnejšie, najunikátnejšie a najvyužiteľnejšie výstupy vedeckovýskumnej činnosti vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli, alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie), sa stala technológia „Laktobacilový kmeň Lactobacillus plantarum LS/07, zbierkové číslo CCM 7766, na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka“, ktorej autormi sú pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny MVDr. Ladislav Strojný, PhD. a MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

„Udelenie Ceny za transfer technológií na Slovensku 2015 si veľmi vážim, pretože odráža výsledky dlhodobej činnosti nášho pracoviska v rámci realizácie nášho výskumného programu. Považujem ju za ocenenie práce celého kolektívu nášho ústavu za úsilie vynaložené vo výskumnej činnosti, ale aj ocenenie vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ
za veľkú podporu nášho pracoviska a taktiež samotnej UPJŠ v Košiciach, predovšetkým pracovníkov jej Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe, za pomoc pri ochrane duševného vlastníctva. Táto cena je pre nás veľkým povzbudením do ďalšej práce v období, keď pripravujeme oficiálne otvorenie zrekonštruovaného Ústavu experimentálnej medicíny. V rámci novej koncepcie jeho činnosti chceme náš výskum ešte viac priblížiť klinickej praxi, pričom pracujeme na nových a originálnych riešeniach, ktoré môžu významne zefektívniť prevenciu a terapiu chorôb,“
hovorí jeden z  autorov ocenenej technológie, prednosta Ústavu experimentálnej medicíny MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. pochopiteľne teší ocenenie dlhoročnej práce jeho kolegov venujúcich sa výskumu pozitívneho účinku probiotických baktérií na ľudské zdravie. „Ako kardiológ vnímam prínos probiotík
v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, keďže prispievajú k znižovaniu hladiny cholesterolu v krvi. V oblasti výskumu probiotík a prebiotík je ešte priestor pre nové poznatky s praktickým využitím u širokej verejnosti a som veľmi rád, že Lekárska fakulta UPJŠ prispieva k jeho obohateniu,“
zdôraznil prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Autor: RNDr. Jaroslava Oravcová, LF UPJŠ v Košiciach

Foto: fotolia.com