Tlak na psychiku narastá – upozorňuje Svetový deň duševného zdravia

doktor a pacient

Svetový deň duševného zdravia, ktorý na 10. októbra (tento rok je to pondelok) každoročne vyhlasuje Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už od roku 1992, sa tento rok orientuje predovšetkým na „psychologickú prvú pomoc“. Ide o psychologickú podporu zo strany zdravotníckeho personálu, učiteľov, komunitných pracovníkov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách tým, ktorí potrebujú pomoc. Na túto tému sa na celom Slovensku organizujú aj aktivity nielen Ligy za duševné zdravie SR, ale aj jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vrátane banskobystrického. „Od pôvodnej snahy pritiahnuť pozornosť k problematike duševného zdravia sa ťažisko Svetového dňa duševného zdravia postupne presunulo k akcentovaniu rovnocennosti problematiky duševného zdravia so zdravím telesným. Vo vyspelých krajinách zaznamenalo aj významný prienik do oblasti verejného zdravotníctva. Preto jednotlivé RÚVZ organizujú v jeho rámci mnohé vzdelávacie aj propagačné akcie, smerujúce na  zdravotno–výchovné aktivity banskobystrického RÚVZ“ , uviedla vedúca Oddelenia podpory zdravia RÚVZ B. Bystrica MUDr. Silvia Kontrošová.   K tomuto dňu boli odborní pracovníci už 5. októbra na výjazde v regióne Brezno, kde formou prednášok a edukačných materiálov hovorili o problematike duševného zdravia. Práve v pondelok 10.októbra bude výjazd do banskobystrického Mestského úradu, kde okrem vzdelávacích materiálov o zdravom zvládaní stresu a význame duševného zdravia budú vyšetrovať aj rizikové faktory , ktoré vedu k vzniku KVCH. Pri záverečnom individuálnom pohovore sú pripravení   klásť dôraz na podporu a  a starostlivosť o duševné zdravie, čo sa premietne aj do odporúčaní pre klienta. Samozrejme si tento deň pripomenú aj samotní pracovníci RÚVZ nástenkou na tému duševného zdravia.

Podľa svetových štatistík duševnými poruchami trpí asi 450-mili6nov ľudí a WHO predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Táto skutočnosť celosvetovo umiestňuje duševné poruchy na štvrté miesto chorobnosti a invalidity. Podľa štatistických údajov sa na Slovensku počet ambulantne vyšetrených pacientov so psychickými poruchami zvýšil, počet hospitalizácií naopak klesol. Najviac hospitalizácií bolo pre poruchy psychiky a správania, zapríčinených  užitím alkoholu. V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2015 vyšetrených 406 758 osôb s duševnou poruchou (231 852 žien a174 906 mužov). V porovnaní s rokom 2014 sa počet vyšetrených zvýšil o 6,3 percenta. Prvý krát v živote bola vlani psychická porucha diagnostikovaná 74 151 pacientom, čo je o 9 786 viac ako v roku 2014. Najčastejším dôvodom na ambulantnú liečbu boli – rovnako ako v predchádzajúcom roku, afektívne poruchy (31,4 % vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené somatoformné  poruchy (24,1 %). Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou zaznamenali ambulancie v Bratislavskom, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Od roku 1992, kedy táto iniciatíva vznikla, sa z pôvodných 40 participujúcich krajín rozšírila takmer do celého sveta. V podmienkach stupňujúcich sa nárokov a tlaku na psychiku jednotlivca, narastajúceho počtu negatívnych udalostí v jeho blízkom i vzdialenejšom okolí, sa starostlivosť o duševné zdravie stáva významnou prioritou každého vyspelejšieho systému zdravotníckej starostlivosti.  

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com