Vedci z Košíc koordinujú medzinárodný výskum buniek

_MG_4437

Na objasnenie fyzikálno-chemických procesov determinujúcich normálne alebo patologické fungovanie buniek a následné využitie nových poznatkov v oblasti humánnej medicíny a vývoja nových technológií je zameraný interdisciplinárny výskum v rámci európskeho projektu CELIM. Financovaný je zo 7. Rámcového programu vo výške 2.700.000 eur a významný je nielen sumou finančného príspevku, ale aj skutočnosťou, že je koordinovaný práve na Slovensku. Koordinátorom tohto európskeho projektu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a participuje na ňom ďalších šesť vedeckých inštitúcií z piatich európskych krajín – Nemecka, Švédska, Francúzska, Švajčiarska a Španielska.

Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová, CELIM začal 1. júna 2013 a je naplánovaný do roku 2016. Úvodné pracovné stretnutie (kick-off meeting) 7. Rámcového projektu CELIM – Fostering excellence in multiscale cell imaging sa uskutočnilo 1. až 3. októbra 2013 na Štrbskom Plese.

„Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, vedecko-výskumnej siete Euro-Bioimaging a zástupcovia všetkých parterov zúčastnených na projekte. V rámci stretnutia bol predstavený projekt CELIM ako aj doteraz dosiahnuté výsledky v rámci projektu. Súčasťou programu bola prezentácia vedecko-výskumného zamerania jednotlivých partnerov, predstavenie programu Horizont 2020 a stretnutie slovenskej iniciatívy pre ‚Bioimaging‘,“ hovorí dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Zamerané na cielenú terapiu nádorových ochorení

Podľa slov koordinátora projektu, vedúceho Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ PF v Košiciach prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc., projekt vznikol spojením úsilia štyroch ústavov Prírodovedeckej fakulty a to Ústavu fyzikálnych vied, Ústavu biologických a ekologických vied, Ústavu chemických vied a Ústavu informatiky. Jeho vedecké zameranie je smerované na cielenú terapiu nádorových ochorení, významu mitochondrií v chorobách, starnutí a terapii a štúdium štruktúrnej dynamiky komplexov biologických makromolekúl. Ide o vývoj selektívnych transportných systémov pre liečivá v kombinácii s fotodynamickou terapiou – snahou je transportovať liečivo do nádorových buniek a aktivovať ho na konkrétnom mieste. Jedným z cieľov projektu je vybudovanie excelentného pracoviska medzinárodnej úrovne v bunkovom zobrazovaní – Centra interdisciplinárnych biovied na UPJŠ PF, čo umožní dostať prácu košických vedcov na medzinárodnú úroveň.

Laboratória treba dobudovať a vybaviť

Medzi čiastkové ciele projektu patrí reintegrácia šiestich špičkových slovenských vedcov z oblasti biológie, fyziky a počítačových simulácií pracujúcich v zahraničí do výskumného tímu, nákup novej a modernizácia už existujúcej vedeckej infraštruktúry v laboratóriách využitých v projekte CELIM a výmena poznatkov a znalostí medzi partnerskými organizáciami či inými špičkovými vedcami v oblasti biofotoniky, počítačového modelovania, štruktúrnej biológie, bioenergetiky a ďalších vedných odborov. Následne tiež rozšírenie informácie o výsledkoch projektu a rozvinutie vedeckých a aplikačno-vedeckých aktivít predovšetkým v regióne východného Slovenska a tiež uplatnenie výsledkov výskumu v priemysle.

Keďže výskum bude zameraný predovšetkým na sledovanie vzájomného pôsobenia biomolekúl a bunkových procesov zahrňujúcich signálne a metabolické procesy v bunkách, podmienkou sú veľmi prísne infraštruktúrne a technologické kritéria laboratória. Nosnými zobrazovacími laboratóriami sú: Laboratórium laserovej spektroskopie a zobrazovania, Laboratórium Ramanovej spektroskopie a zobrazovania, Laboratórium konfokálnej mikroskopie a zobrazovania a Laboratórium molekulových simulácií, ktoré sú čiastočne vybudované, no je potrebné ich dobudovať a doplniť prístrojovou technikou. Pre projekt CELIM budú tiež slúžiť viaceré podporné laboratória.

Ilustračné foto: archív redakcie