Rezidentský program pre všeobecných lekárov je spustený

DSC_2253Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vyhlásilo 1. apríla 2014 výzvu na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Vzdelávanie pre verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, ktoré sú akreditované na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria.

Ministerstvo zdravotníctva SR sa zameralo na uvedené dve špecializácie, v ktorých je na Slovensku najväčší nedostatok lekárov. Po podrobnej a zároveň nezvyčajne širokej odbornej príprave, kedy bolo potrebné najprv zmeniť alebo úplne nanovo kreovať viaceré odborné dokumenty, sa program začína kompletne realizovať. Ministerstvo zdravotníctva SR určilo ako prioritu v príprave rezidentského programu úpravu dĺžky a obsahovej náplne štúdia v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria, pretože neodrážali požiadavky ambulantnej praxe. Budúci rezidenti vo všeobecnom lekárstve absolvujú po novom nosnú časť svojej výučby v ambulanciách, čo im umožní získať neporovnateľne viac praktických vedomostí a zručností ako v minulosti. Minimálny štandard v odbore pediatria Ministerstvo zdravotníctva SR zmenilo v decembri 2013 a nový minimálny štandard v odbore všeobecné lekárstvo je platný od 1. marca 2014 (kompletne na stránke Primárny kontakt v podsekcii Rezidentský program). Vzdelávanie v oboch odboroch sa tak v súlade s požiadavkami modernej edukácie v podmienkach EÚ maximálne zameria na prax.

Výzva potrvá do 2. júna 2014. Jej prostredníctvom budú mať vysoké školy možnosť požiadať o čerpanie nenávratného finančného príspevku na edukáciu rezidentov v oboch odboroch. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo všetky relevantné vzdelávacie ustanovizne o termíne začatia výzvy a jej obsahu. Záujemcovia nájdu aktuálne informácie týkajúce sa výzvy na webových stránkach oboch ministerstiev a príslušných univerzít.

Všetky súvisiace dokumenty sú dostupné na: http://opv.health-sf.sk/aktualne-vyzvy

Autor: poly

Foto: fotolia.com