Zaplavením vodných zdrojov môže vzniknúť epidémia

Waste water pipe polluting environment

Zaplavenie vodných zdrojov robí starosti viacerým obciam v okrese R. Sobota a Revúca

Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v dňoch 12.2 až 13.2. 2016 došlo k zatečeniu povrchovej vody do záchytov vodných zdrojov, čo spôsobilo zvýšený zákal vo verejných vodovodoch v obciach Dražice, Padarovce, Ratková a Ostrany. Nahlásil to uplynulý týždeň do každotýždennej zvodky o hygienicko – epidemiologickej situácii, RÚVZ Rimavská Sobota. Jedná sa o malé vodovody v okrese Rimavská Sobota a Revúca, ktoré prevádzkuje StVPS Banská Bystrica, závod Rimavská Sobota. Prevádzkovateľ zabezpečil náhradné zásobovanie obyvateľov obcí pitnou vodou dovozom vody v cisternách po dohode so starostami obcí. Prevádzkovateľ po ustálení zákalu vo vodných zdrojoch zabezpečí vyčistenie pramenných záchytiek a vodojemov. Po vykonaní týchto opatrení bude zabezpečené laboratórne vyšetrenie vzoriek vody na uvedených spotrebiskách.

Situácia v zásobovaní obyvateľov pitnou vodou v uvedených obciach ku dňu 25.02.2016 zatiaľ ostala nezmenená a prevádzkovateľ verejných vodovodov v tomto regióne naďalej zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou dovozom vody v cisternách. Prevádzkovateľ verejných vodovodov podľa vyjadrenia zástupcu StVPS, a.s., Banská Bystrica bude zabezpečovať čistenie pramenných záchytiek a vodojemov v 9. kalendárnom týždni. Predpokladaný odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie a overenie účinnosti vykonaných opatrení bude v 10. kalendárnom týždni.

Navyše v čase od 12. do 20.februára 2016 došlo aj k zaplaveniu približne 22 vodných zdrojov – studní v obci Kameňany v okrese Revúca, kde nie je zavedený verejný vodovod. Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote vykonali 18.februára 2016 v obci Kameňany štátny zdravotný dozor a so starostom obce dohodli, že zaplavené studne budú vyčistené a bude vykonaná dezinfekcia vody v studniach a že  29. februára 2016 zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote odoberú vzorky vody z 5 individuálnych vodných zdrojov na laboratórne vyšetrenie v laboratóriách RÚVZ Banská Bystrica. Po zatopení individuálnych vodných zdrojov Obec Kameňany poskytovala postihnutým občanom na pitné účely, v prípade ich záujmu balenú  vodu.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com