OU “Delegované odbery” – praktické odporúčania

doctor_patientOdborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení je už v platnosti. Niektorí lekári sa obrátili na redakciu Primárneho kontaktu s obavami, že iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú obchádzať rozsah a postup pri delegovaných výkonoch v ich ambulanciách. O vysvetlenie postupu sme preto požiadali hlavnú odborníčku MZ SR  pre všeobecné lekárstvo Moniku Paluškovú.

“Text OU týkajúci sa delegovaných výkonov je jednoznačný, rovnako ako ich vykonanie,” uviedla pre Primárny kontakt. “Tak, aké je nekolegiálne a odborne neprijateľné, ak všeobecný lekár pošle výmenný lístok svojmu kolegovi s textom “Ad vyš.” bez ďalšieho komentára, je rovnako neakceptovateľné, ak lekár – špecialista nepošle všeobecnému lekárovi vyplnenú a opečiatkovú žiadanku na delegované výkony. ”

Správny postup pri delegovaných výkonoch v ambulancii všeobecného lekára:

1/ Indikujúci lekár vykoná výkon, ktorý považuje pre svoju prácu za potrebný.

2/ V prípade, že výkon nemôže urobiť, môže ho delegovať IBA v štyroch vybraných prípadoch uvedených v čl. III odst. 4 tohto OU. V iných prípadoch nie je delegovanie možné.

3/ Pri delegovaných výkonoch indikujúci lekár vždy zašle všeobecnému lekárovi riadne vyplnenú žiadanku podľa čl. III odst. 1 tohto OU (musí byť okrem iného aj OPEČIATKOVANÁ a podpísaná indikujúcim lekárom), inak delegovanie nie je možné a indikujúci lekár si výkon urobí sám pri najbližšej návšteve pacienta.

4/ Všeobecný lekár výkony urobí len v rozsahu uvedenom na žiadanke, túto opečiatkuje, podpíše a označí “vykonávajúci lekár – doručiť výsledok”. Je to pre všeobecného lekára dôležité z medicínskych aj forenzných dôvodov.

5/ Všeobecných lekár výsledky delegovaných vyšetrení po ich obdržaní doručí indikujúcemu lekárovi.

Delegujúci lekári budú musieť postupne zvykať na nový postup. “Každý nový krok vyžaduje intenzívnu odbornú komunikáciu. Preto odporúčam všeobecným lekárom, aby odovzdávali informácie aj ostatným lekárom vo svojich regiónoch,” povedala Monika Palušková. “Bude veľmi prínosné, ak so spolupracujúcimi lekármi – špecialistami a lekármi lôžkových zdravotníckych zariadení odkomunikujú postup pri uplatňovaní OU vo svojej ambulancii.”

Primárny kontakt ponúka vo svojej podsekcii Tlačivá možnosť vytlačiť si text OU priamo z Vestníka MZ SR spolu s návrhom listu, ktorý môže všeobecný lekár použiť v komunikácii s inými potenciálne delegujúcimi kolegami. Všeobecný lekár si môže list uložiť do svojho počítača, prispôsobiť svojim podmienkam a v prípade potreby zaslať indikujúcim kolegom vo svojom regióne v súlade s novým OU.

Texty uvádzame trvale prístupné na tejto webovej stránke v podsekcii Tlačivá :

Vestník Odbery Sprievodný list

Vestník Odbery 1

Vestník Odbery 2

Autor: poly

Foto: fotolia.com