Rezidentský program pokračuje aktuálne s vyše 200 rezidentmi

Young doctors during a consultation

Rezidentský program sa dostáva po roku vysokého záujmu zo strany mladých lekárov do svojej ďalšej fázy. Dňa 31.10.2015 skončilo financovanie z eurofondov a dochádza ku kontinuálnemu prechodu programu na financovanie zo zdrojov, ktoré na program vyčlenilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Ide vo zložitý proces, ktorý sa týka nielen vyše 200 mladých lekárov, ale aj projektového manažmentu na troch univerzitách, kde sa realizuje (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach), ale aj spolupracujúcich nemocníc v regiónoch, školiteľov a samotného MZ SR.

Všeobecní lekári,  ale pediatri, ktorí majú po ukončení špecializačného štúdia v oboch odboroch nastúpiť do ambulantnej praxe, boli do začatia rezidentského programu v nerovnoprávnom postavení s ostatnými špecializačnými odbormi. Iné špecializácie, napr. chirurgovia, anestéziológovia, internisti či iní majú výhodu, že ak o ne lekár prejaví záujem, môže sa vzdelávať po celý čas v nemocnici, ktorá ho prijme do pracovného pomeru a podporuje ho až do úspešného vykonania špecializačnej skúšky (atestácie) v príslušnom odbore. Je pravidlom, že za takýto “servis” počas prípravy na skúšku si nemocnica vyhradí právo, aby lekár zostal pracovať po atestácii v príslušnom zdravotníckom zariadení po určitý čas (napr. päť rokov).

Všeobecní lekári takúto možnosť nemali a štát celé roky ignoroval skutočnosť, že k nim musí pre ich špecifické postavenie v systéme vzdelávania a prechodu do praxe pristupovať úplne inak. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vo všeobecnom lekárstve vznikla “generačná diera”. Všeobecných lekárov nemocnice z pochopiteľných dôvodov nechceli vzdelávať. Aj pokiaľ mal mladý lekár záujem o odbor a zhodou okolností mal perspektívu, že ambulanciu preberieme od svojho rodiča, iného príbuzného alebo si sám našiel priestor na vlastné uplatnenie, nemal dostatok finančných prostriedkov na štúdium. V súčasnosti, keď prípravu všeobecného lekára MR SZ upravilo na tri roky a obsahovo ho zmodernizovalo, je cena jeho štúdia približne 60 000 eur a pediatra (štúdium trvá štyri roky) zhruba 80 000 eur. Pred reformou bolo štúdium všeobecného lekárstva o tri mesiace dlhšie a pediatrie dokonca o rok dlhšie.

Reformu sa podarilo naštartovať nielen zapojením eurofondov do systému financovania štúdia mladých lekárov, ale aj  zmenou dizajnu štúdia. Pochopiteľne, čerpanie eurofondov bolo spojené so zvýšenou administratívnou záťažou a súčasne bolo potrebné pripraviť prechod na financovanie zo zdrojov, ktorými disponuje MZ SR. Vďaka mimoriadne vysokému pracovnému nasadeniu projektových manažérov a pracovníkov študijných oddelení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovej  lekárskej fakulty UK v Martine, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s MZ SR boli pripravené zmluvy medzi MZ SR a univerzitami, medzi univerzitami a nemocnicami a súčasne medzi nemocnicami a rezidentmi.

Ďalšie výberové konania do rezidentskégho programu sa uskutočnia priebežne tak, aby noví rezidenti boli zaradení do špecializačného štúdia k 1.2.2016.

Autor: poly

Foto: fotolia.com