Odborné usmernenia MZ SR prinesú do ambulancií poriadok aj financie

Ecg test of man.

Všeobecní lekári sa konečne dočkali – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) im zvýšila úhradu za vyšetrenie okultného krvácania v stolici o 100% a navyše budú môcť robiť vyšetrenia pred výkonmi s potrebou anestézie u pacientov, ktorí nevyžadujú konzultáciu u ďalšieho odborného lekára. Je to krok, ktorý bude prínosný nielen pre pacientov, ale aj pre lekárov, ktorí majú záujem o komplexný manažment kapitantov v rámci svojej špecializácie (napr. robia preventívne prehliadky, vykonávajú a vyhodnocujú EKG záznamy). Pribudli teda ďalšie kompetencie a úhrada za ne, ako o to lekári žiadali dlhé roky. VšZP sa ako prvá zapojila do tohto procesu, dve zostávajúce súkromné zdravotné poisťovne sa zatiaľ k úhrade za uvedené výkony nevyjadrili.

Obe odborné usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) nové kompetencie zásadným spôsobom podporili. Všeobecní lekári sa konečne dočkali nielen ďalšej odbornej možnosti manažovať svojich pacientov, ktorá je v plnej miere akceptovaná zdravotnou poisťovňou, ale majú v rukách aj procesný návod ako postupovať pri odberoch biologického materiálu vo svojich ambulanciách.

“Som rada, že sa nám podarilo dosiahnuť takýto pokrok, “povedala hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková. “Dlhé roky pracujem ako všeobecný lekár v ambulancii a mimoriadne negatívne som vnímala, ak mal iný lekár snahu urobiť z mojej ambulancie takpovediac svoje “odberové miesto”. Vznikali zbytočné konfrontácie medzi všeobecnými lekármi a pacientmi, za ktoré však ani jeden z nich nemohol. Obe odborné usmernenia mali existovať už dávno a ja ich vo svojej práci bez odkladu využijem,” uviedla Monika Palušková pre Primárny kontakt. “Možnosť urobiť vyšetrenia pred výkonmi s potrebou anestézie (a nemusia to byť iba operačné zákroky) v ambulancii všeobecného lekára sú veľkým odborným posunom vpred, “povedala Patrícia Eftimová, krajská odborníčka MZ SR pre Bratislavský samosprávny kraj a súčasne všeobecná lekárka v praxi. “Všeobecný lekár ako ten, ktorý pozná svojho pacienta najlepšie, pri základnom vyšetrení rozhodne, či pacienta na zákrok pripraví sám alebo je potrebná konzultácia aj u lekára-špecialistu a pacienta usmerní. Ak pacient nevyžaduje špeciálnu prípravu, nie je dôvod, aby ho pred zákrokom musel vyšetriť ešte ďalší odborník okrem jeho všeobecného lekára, ktorý urobí všetko potrebné.”

Niektorí lekári vyslovili obavu z toho, že odborným usmernením (OU) o odberoch biologického materiálu bude záťaž presunutá na všeobecných lekárov. Opak je však pravdou - OU jasne deklaruje, že “lekár, ktorý indikuje, ten aj odoberá”. Uvádza len štyri výnimky, kedy indikujúci lekár môže požiadať iného lekára o pomoc v starostlivosti o pacienta. Všetky štyri situácie sú presne taxatívne vymedzené a odborne akceptovateľné – imobilní pacienti, pacienti na vzdialenom vidieku, súbeh vyšetrení v jeden deň, resp. odbery pri riziku z premeškania, napr. pri kontrolách onkologických pacientov. Ak k delegovaniu výkonov na iného lekára skutočne príde, môže sa tak stať len v týchto štyroch prípadoch. “Všeobecní lekári dlhé roky žiadali, aby bol vydaný dokument, ktorý by pomohol eliminovať konflikty v ambulanciách kvôli neindikovaným odberom. Pacienti neraz prišli s odkazom od iného lekára, aby si  “dali urobiť vyšetrenia” a s výsledkom sa mali hlásiť u iného poskytovateľa. Takýto prístup bol nielen nekolegiálny, ale aj odborne neprijateľný,” uviedla Monika Palušková. “Ak potrebujem ku stanoveniu diagnózy alebo pri liečbe svojho pacienta spraviť potrebné výkony a indikovala som ich, som povinná urobiť ich v rozsahu mojej špecializácie. Ak som ich neindikovala, niet dôvodu na ich vykonanie. Je neprijateľné, aby bol pacient posielaný od jedných dverí k druhým preto, aby sa náklady za vyšetrenia indikované niekým iným preniesli na ďalšieho poskytovateľa, ktorý si ich k svojej práci nevyžiadal. Navyše delegujúci lekár musí vyplniť a zaslať žiadanku a potvrdiť ju svojou pečiatkou, inak je delegovanie na všeobecného lekára v rozpore s OU.

V praxi to znamená, že ak indikujúci lekár nebude postupovať v súlade s OU, delegovanie nebude možné. Pečiatkou a kódom na žiadanke je indikujúci lekár pri delegovaní  jasne identifikovateľný, zdravotná poisťovňa tak vie určiť, z limitu ktorého lekára budú náklady na odbery čerpané. “Úvahy o tom, že všeobecní lekári budú teraz zahltení prácou pre iných poskytovateľov sú nezmyslom, ” zdôraznila Monika Palušková. “OU hovorí jasne – kto indikuje, ten odoberá. Aktívni lekári v ambulantnej praxi sa vedia v jeho texte orientovať – delegované výkony sú určené iba pre úzko vymedzenú skupinu pacientov, o ktorých sme sa starali v minulosti a budeme sa starať aj naďalej. Napríklad imobilný onkologický pacient predsa nebude prevážaný “na otočku” kvôli kontrolnému odberu krvi z Krupiny do Bratislavy či Košíc – onkológ bude môcť tento výkon delegovať avšak pri rešpektovaní stanovených pravidiel. Bude to v súlade s OU a komplexnou starostlivosťou o pacienta v primárnom kontakte”.

Na základe OU o “predoperačných vyšetreniach”  VšZP začala preplácať ich vykonanie každému, kto ich kompletne urobí a správne vykáže zdravotnej poisťovni. OU týkajúce odberov tiež vnáša do praxe transparentnosť a umožňuje odbornú a finančnú identifikáciu tých, ktorí doterajší nejasný stav zneužívali. “Systém je pozitívne nastavený tak, aby aj delegované odbery rovnako ako “predoperačné vyšetrenia”mohli byť na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami preplatené tomu, kto ich urobí. Takáto požiadavka je zo strany lekárov oprávnená a podporujem ju. Najprv však bolo v oboch prípadoch potrebné vytvoriť dokument, aby bol k dispozícii podklad na rokovanie. Záleží na vyjednávacích tímoch organizácií združujúcich lekárov, aby na stretnutiach so zdravotnými poisťovňami využili tento nástroj a dosiahli korektné podmienky na úhradu,” uzavrela Monika Palušková.

Kompletný text oboch odborných usmernení nájdete na tu:

http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/legislativa/odborne-usmernenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-postupe-objednavania-vykonavania-a-kontroly-laboratornych-a-zobrazovacich-vysetreni-2/

http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/odborne-usmernenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-vykonavani-ambulantnych-vysetreni-u-dospelych-pred-planovanymi-zdravotnymi-vykonmi-s-potrebou-anesteziologickej-starostlivosti/ 

Autor: poly

Foto: fotolia.com